Рекомендації по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і операцій в профспілкових організаціях Печать

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

16.03.2017                                         м. Київ                            №П-7-19

Про реформування бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях

У своїй роботі профспілкові організації керуються Законом України № 996 від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями від 03.01.2017, Інструкцією № 291 від

30.11.1999      (у редакції станом на 24.07.2015) «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку», затвердженою Міністерством фінансів України, Положенням №88 від 24.05.1995 (у редакції станом на 01.01.2015) «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженою Міністерством фінансів України, Податковим кодексом України (у редакції від 01.01.2017).

У зв’язку із затвердженими змінами, які безпосередньо впливають на ведення бухгалтерського обліку у профспілкових організаціях, розроблено Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях. Інструкція спрямована на реформування бухгалтерського обліку та забезпечення єдності відображення фінансово- господарських операцій на відповідних рахунках, встановлює призначення та порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність профспілкових організацій. Постійною комісією Ради ФПУ з питань фінансової політики та бюджету ФПУ схвалено Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях.

У рамках впровадження єдиної фінансово-бюджетної політики, з метою забезпечення єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях

Президія Федерації професійних спілок України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях (додаток 1), спрощені

2

Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку в первинних профспілкових організаціях (додаток 2).

-        обрати форму ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних засад, урахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки облікових даних (програмного забезпечення), установлених Рекомендаціями;

-           вжити необхідних організаційних заходів для реформування бухгалтерського обліку, на якому базується формування фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності, та запровадження Рекомендацій по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку протягом 2017 року.

3.        Доручити керівнику підприємства ФПУ «Профінформ» підготувати та випустити на замовлення членських організацій ФПУ спеціальну брошуру з цього питання.

4.                     Визнати такою, що втратила чинність, постанову Президії від 28.09.2000 № П-29-3.

5.          Контроль за виконанням постанови покласти на Голову ФПУ Осового Г.В.

Голова ФПУ                  Г.В. Осовий

 

Додаток 1

до постанови Президії ФПУ від 16.03.2016 №П-7-19

 

Для відображення та узагальнення у бухгалтерському обліку інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань і фактів фінансово-господарської діяльності організацій та інших юридичних осіб, незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, призначений Загальний План рахунків.

Загальний План рахунків — це перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово- господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку.

У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) і назви синтетичних рахунків (рахунків першого порядку). Першою цифрою коду визначений клас рахунків, другою — номер синтетичного рахунку.

Структура Плану рахунків

№ класу

Назва класу

1

Необоротні активи

2

Запаси

3

Кошти, розрахунки та інші активи

4

Власний капітал та забезпечення зобов’язань

5

Довгострокові зобов’язання

б

Поточні зобов’язання

7

Доходи і результати діяльності

8

Витрати за елементами

9

Витрати діяльності

0

Позабалансові рахунки

Сальдо рахунків класів 1 — 3 відображають в активі Балансу, сальдо рахунків класів 4 — 6 — у розділах пасиву Балансу. Обороти за рахунками класів 7 та 9 використовують при складанні Звіту неприбуткових організацій та Звіту про фінансові результати.

Для забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках (рахунках другого порядку) призначено Рекомендації по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов ’язань і господарських операцій в профспілкових організаціях (далі — Рекомендації).

У рекомендаціях наведені:

— стисла характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків;

—  типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

Рахунки класів 0 — 7 Загального Плану рахунків є обов’язковими для всіх організацій.

Щодо використання рахунків класів 8 і 9 може бути три варіанти:

1-й      варіант — використання одночасно рахунків класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності»

Зібрані (згруповані) витрати діяльності в розрізі елементів на рахунках класу 8 «Витрати за елементами» (80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати») щомісяця списують у кореспонденції з:

— 92 «Адміністративні витрати» — у частині адміністративних витрат на апарат профспілки;

— 94 «Інші витрати операційної діяльності» — у частині інших витрат на здійснення статутної діяльності.

Отже, рахунки класу 8 є транзитними. Зверніть увагу, нформацію про витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю, а також витрати з податку на прибуток відразу (з рахунків їх обліку) списують на відповідні рахунки: 95 «Фінансові витрати», 97 «Інші витрати», 98 «Податок на прибуток».

2-й варіант — використання тільки рахунків класу 9 «Витрати». Якщо організації використовують тільки рахунки класу 9 «Витрати діяльності», то в наведеній кореспонденції

необхідно виключити транзитні записи на рахунках класу 8.

3-й варіант — використання тільки рахунків класу 8 «Витрати за елементами» без розподілу на адміністративні ( на утримання апарату профспілки) та статутну діяльність».

Якщо організації застосовують рахунки тільки класу 8 «Витрати за елементами», то в наведеній кореспонденції слід виключити рахунки класу 9 «Витрати діяльності». При цьому витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю, і витрати з

податку на прибуток (що обліковуються на рахунках: 95 «Фінансові витрати», 97 «Інші витрати», 98 «Податок на прибуток») відображають на рахунку 85 «Інші витрати».

Далі зібрані (згруповані) витрати діяльності за елементами на рахунках класу 8 «Витрати за елементами» списують у кореспонденції: з відповідними субрахунками рахунка 79 «Фінансові результати» — у частині адміністративних, інших витрат операційної діяльності, а також у частині витрат, пов’язаних з фінансовою діяльністю, і витрат з податку на прибуток.

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.

Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також об'єктів інвестиційної нерухомості.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Субрахунки рахунку 10 «Основні засоби»:

100 Інвестиційна нерухомість                        103 Будинки та споруди

104 Машини та обладнання                            105 Транспортні засоби

106 Інвентар, меблі                                        109 Інші основні засоби

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Придбання основних засобів за грошові кошти в національній валюті

У разі подальшої оплати

1

Отримано (оприбутковано) об’єкти основних засобів

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2

Сплачено збір до Пенсійного фонду (наприклад, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

651 «За розрахунками за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

3

Сплачено суми інших обов’язкових зборів і платежів (наприклад, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

4

Відображено формування первісної вартості отриманого об’єкта основних засобів:

— у сумі сплаченого збору до Пенсійного фонду

—        у сумі інших обов’язкових зборів і платежів (наприклад, за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ)

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

651 «За розрахунками за загальнообов ’язковим державним соціальним страхуванням»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

5

Сплачено транспортні та інші послуги, пов’язані з придбанням, наладкою, монтажем тощо об’єктів основних засобів

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

6

Введено в експлуатацію об’єкти основних засобів на підставі акту

10 «Основні засоби»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

7

Сплачено вартість отриманих об’єктів основних засобів

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

У разі передоплати

8

Перераховано передоплату за об’єкт основних засобів

371 «Розрахунки за виданими авансами»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

9

Отримано від постачальника об’єкт основних засобів

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

10

Відображено залік заборгованостей

631 «Розрахунки з

371 «Розрахунки за виданими

постачальниками та підрядниками»

авансами»

Спорудження (створення) основних засобів

Господарським способом

11

Здійснено попередню оплату вартості проектних робіт

371 «Розрахунки за виданими авансами»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

12

Віднесено вартість проектних робіт до складу капітальних інвестицій

151 «Капітальне будівництво»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

13

Відображено залік заборгованостей

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

371 «Розрахунки за виданими авансами»

14

Отримано будівельні матеріали та інші ТМЦ для спорудження (створення) об’єкта основних засобів

20 «Запаси» тощо

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

15

Сплачено рахунок постачальника будівельних матеріалів та інших ТМЦ, придбаних для спорудження (створення) об’єкта основних засобів

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

16

Передано на будівництво (спорудження) об’єкта будівельні матеріали та інші ТМЦ

151 «Капітальне будівництво»

20 «Запаси» тощо

17

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на будівництві (спорудженні) об’єкта

151 «Капітальне будівництво»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

18

Віднесено до складу капітальних інвестицій ЄСВ, нарахований на фонд оплати праці

151 «Капітальне будівництво»

651 «За розрахунками за загальнообов ’язковим державним соціальним страхуванням»

19

Віднесено на збільшення первісної вартості об’єкта, що будується (створюється), послуги сторонніх організацій

151 «Капітальне будівництво»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

20

Сплачено послуги сторонніх організацій

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

21

Нарахована амортизація основних засобів та інших необоротних активів, що використовується при будівництві (спорудженні) об’єкта

151 «Капітальне будівництво»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

22

Сплачено платежі за реєстрацію прав власності на нерухоме майно

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

23

Віднесено на збільшення первісної вартості об’єкта суму платежів за реєстрацію прав власності на нерухоме майно

151 «Капітальне будівництво»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

24

Введено в експлуатацію об’єкт основних засобів

10 «Основні засоби»

151 «Капітальне будівництво»

Підрядним способом

25

Відображено витрати на проектні, будівельно- монтажні роботи за рахунками підрядників, проектних організацій

151 «Капітальне будівництво»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

26

Оплачені проектні, будівельно-монтажні роботи

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

27

Введено в експлуатацію об’єкт основних засобів

10 «Основні засоби»

151 «Капітальне будівництво»

Безоплатне отримання основних засобів

28

Зараховано до складу основних засобів безоплатно отримані об’єкти за справедливою вартістю

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»*

(10 «Основні засоби»)

424 «Безоплатно отримані необоротні активи»

29

Нарахований знос (амортизація) за безоплатно отриманими об’єктами основних засобів

831 «Амортизація основних засобів» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

131 «Знос основних засобів»

Дана додаткова проводка для тих, хто використовує одночасно рахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності»)

831 «Амортизація основних засобів»

92 «Адміністративні витрати»

131 «Знос основних засобів»

831 «Амортизація основних засобів»

зо

Відображено дохід від безоплатно отриманих основних засобів у сумі, пропорційній нарахованій амортизації одночасно з її нарахуванням

424 «Безоплатно отримані необоротні активи»

745 «Дохід від безоплатно отриманих активів»

* У бухгалтерському обліку безоплатне отримання об’єкта основних засобів більш прийнято відображати на субрахунку обліку капітальних інвестицій для збереження методології формування первісної вартості.

Однак, на думку Мінфіну (див. Методичні рекомендації, затверджені наказом від 30.09.2003 р. № 561, і лист від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570), при відображенні операцій з безоплатного отримання основних засобів рахунок 15 не застосовується.

Оприбутковування необлікованих основних засобів при інвентаризації

31

Відображено оприбуткування необлікованих основних засобів

10 «Основні засоби» (152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»)

69* «Доходи майбутніх періодів»

32

Відображено дохід від раніше необлікованих основних засобів у сумі, пропорційній нарахованій амортизації одночасно з її нарахуванням

69 «Доходи майбутніх періодів»

746 «Інші доходи»

* Згідно з п. 4 розд. IV Положення про інвентаризацію активів і зобов ’язань, затвердженого наказом МФУ від 02.09.2014 р. № 879, основні засоби та нематеріальні активи, які виявлені в надлишках, оприбутковують зі збільшенням доходів майбутніх періодів.

Облік витрат на поліпшення та утримання основних засобів

Відновлення первинного ресурсу основних засобів

Господарським способом

33

Придбано запасні частини, МТТТП та інше для проведення ремонту

207 «Запасні частини»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» тощо

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

34

Сплачено запасні частини, МТТТП та ін.

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

35

Відображено витрати на проведення ремонту об’єкта основних засобів за елементами:

—  вартість використаних запасних частин, МТТТП тощо

-для адміністративних цілей

- для здійснення статутної діяльності

80 «Матеріальні витрати» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати» 949 «Інші витрати операційної діяльності» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

207 «Запасні частини»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» тощо

— суму витрат на оплату праці працівників, зайнятих ремонтом основних засобів

81 «Витрати на оплату праці» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

661 «Розрахунки за заробітною платою»

-для адміністративних цілей - для здійснення статутної діяльності

92 «Адміністративні витрати» 949 «Інші витрати операційної діяльності» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

— суму ЄСВ, нарахованого на заробітну плату працівників, зайнятих ремонтом основних засобів

821 «Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

651 «За розрахунками за загальнообов ’язковим державним соціальним страхуванням»

-для адміністративних цілей - для здійснення статутної діяльності

92 «Адміністративні витрати» 949 «Інші витрати операційної діяльності» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

— суму нарахованої амортизації необоротних активів, що використовуються при ремонті основних засобів

83 «Амортизація» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

-для адміністративних цілей - для здійснення статутної діяльності

92 «Адміністративні витрати» 949 «Інші витрати операційної діяльності» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

— суму інших витрат, пов’язаних зі

631 «Розрахунки з

здійсненням ремонту основних засобів (наприклад, на вартість робіт і послуг сторонніх організацій)

-для адміністративних цілей - для здійснення статутної діяльності

84 «Інші операційні витрати» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати» 949 «Інші витрати операційної діяльності» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

постачальниками та підрядниками»

36

Списано на витрати звітного періоду витрати на ремонт об’єкта основних засобів, що використовується для адміністративно- управлінських цілей

( Дана додаткова проводка для тих, хто використовує одночасно рахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності»)

92 «Адміністративні витрати»

80  «Матеріальні витрати».

81     «Витрати на оплату праці».

821 «Відрахування на загальнообов ’язкове державне соціальне страхування».

83  «Амортизація».

84  «Інші операційні витрати»

Підрядним способом

37

Виконані роботи з ремонту об’єкта основних засобів підрядною організацією

-для адміністративних цілей - для здійснення статутної діяльності

84 «Інші операційні витрати» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати» 949 «Інші витрати операційної діяльності» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

38

Списано на витрати звітного періоду витрати на ремонт об’єкта основних засобів, виконаний сторонньою організацією, який використовується для адміністративно- управлінських цілей

( Дана додаткова проводка для тих, хто використовує одночасно рахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності»)

92 «Адміністративні витрати»

84 «Інші операційні витрати»

39

Сплачений ремонт об’єкта основних засобів, виконаний сторонньою організацією

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Модернізація та інші види поліпшень основних засобів

Підрядним способом

40

Відображено витрати на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об’єктів основних засобів

15 «Капітальні інвестиції»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

41

Сплачені роботи з реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання об’єктів основних засобів, виконані сторонніми організаціями

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

42

Збільшено первісну вартість відремонтованого об’єкта основних засобів на вартість робіт з його поліпшення

10 «Основні засоби»

15 «Капітальні інвестиції»

Облік вибуття основних засобів

Продаж основних засобів за грошові кошти в національній валюті

У разі подальшої оплати

43

Визнано утримуваними для продажу основні засоби:

— списано суму зносу об’єкта у разі прийняття рішення про перекваліфікацію його в необоротний актив, що утримується для продажу

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

— відображено суму перевищення залишкової вартості об’єкта над його справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію)

946 «Втрати від знецінення запасів»

10 «Основні засоби»

— відображено балансову вартість або справедливу вартість об’єкта (за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію) (менша з величин)

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

10 «Основні засоби»

44

Відвантажено основні засоби, визнані утримуваними для продажу, і відображено дохід від їх реалізації

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

45

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі вартості відвантажених основних

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

641 «Розрахунки за податками»

засобів, визнаних утримуваними для продажу

46

Списано балансову вартість реалізованих основних засобів, визнаних утримуваними для продажу

943 «Собівартість реалізованих запасів»

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

47

Сформовано фінансовий результат:

— списано дохід від реалізації

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

791 «Результат операційної діяльності»

— списано балансову вартість реалізованих основних засобів, визнаних утримуваними для продажу

791 «Результат операційної діяльності»

943 «Собівартість реалізованих запасів»

— списано суму перевищення залишкової вартості об’єкта над його справедливою вартістю

791 «Результат операційної діяльності»

946 «Втрати від знецінення запасів»

48

Списано суму перевищення попередніх дооцінок над сумою уцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів на нерозподілений прибуток при продажу раніше дооціненого об’єкта основних засобів

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

441 «Прибуток нерозподілений»

49

Отримано грошові кошти

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

У разі передоплати

50

Отримано попередню оплату за основні засоби від покупця

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

681 «Розрахунки по авансах отриманих»

51

ПРОВОДКА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ- ПЛАТНИКІВ ПДВ

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі попередньої плати за основні засоби

643 «Податкові зобов’язання»

641 «Розрахунки за податками»

52

Визнано утримуваними для продажу основні засоби:

— списано суму зносу об’єкта

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

— відображено суму перевищення залишкової вартості об’єкта над його справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію)

946 «Втрати від знецінення запасів»

10 «Основні засоби»

— відображено балансову вартість або справедливу вартість об’єкта (за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію) (менша з величин)

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

10 «Основні засоби»

53

Відвантажено основні засоби, визнані утримуваними для продажу, і відображено дохід від їх реалізації

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

54

ПРОВОДКА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ- ПЛАТНИКІВ ПДВ

Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань з ПДВ при відвантаженні основних засобів, визнаних утримуваними для продажу

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

643 «Податкові зобов’язання»

55

Списано балансову вартість реалізованих основних засобів, визнаних утримуваними для продажу

943 «Собівартість реалізованих запасів»

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

56

Сформовано фінансовий результат:

— списаний дохід від реалізації

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

791 «Результат операційної діяльності»

— списано балансову вартість реалізованих основних засобів, визнаних утримуваними для продажу

791 «Результат операційної діяльності»

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

— списано суму перевищення залишкової вартості об’єкта над його справедливою вартістю

791 «Результат операційної діяльності»

946 «Втрати від знецінення запасів

57

Здійснено залік заборгованостей

681 «Розрахунки за авансами отриманими»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

58

Списано суму перевищення попередніх дооцінок над сумою уцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів на нерозподілений прибуток при продажу раніше дооціненого об’єкта основних засобів

411 «Дооцінка (уцінка) Основних засобів»

441 «Прибуток нерозподілений»

Ліквідація основних засобів

59

Списано нарахований знос ліквідованих основних засобів

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

60

Списано залишкову вартість ліквідованих основних засобів

976 «Списання необоротних активів»

10 «Основні засоби»

61

Відображено витрати, пов’язані з ліквідацією основних засобів

976 «Списання необоротних активів»

66 «Розрахунки по виплатах працівникам»

65 «Розрахунки за страхуванням» тощо

62

Відображено доходи від ліквідації основних засобів у частині вартості оприбуткованих придатних до використання запасів

20 «Запаси»

746 «Інші доходи»

63

Сформовано фінансовий результат від ліквідації основних засобів у сумі витрат, понесених у зв’язку з ліквідацією основних засобів, і залишкової вартості ліквідованих основних засобів, а також отриманих доходів

793 «Результат іншої діяльності»

746 «Інші доходи»

976 «Списання необоротних активів»

793 «Результат іншої діяльності»

64

Списано суму перевищення попередніх дооцінок над сумою уцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів на нерозподілений прибуток у разі ліквідації раніше дооціненого об’єкта основних засобів

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

441 «Прибуток нерозподілений»

65

Списано до складу доходу залишок додаткового капіталу, сформованого при безоплатному отриманні об’єкта основних засобів у зв’язку з його ліквідацією

424 «Безоплатно отримані необоротні активи»

745 «Дохід від безоплатно отриманих активів»

745 «Дохід від безоплатно отриманих активів»

793 «Результат іншої діяльності»

Безоплатна передача основних засобів

66

Списано знос переданих основних засобів

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

67

Списано залишкову вартість переданих основних засобів

976 «Списання необоротних активів»

10 «Основні засоби»*

* Якщо запаси надають безоплатно, такі операції в контексті цивільного законодавства розглядаються як дарування та регулюються положеннями ст. 717 — 728 ЦКУ.

Так, за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність {ст. 717 ЦКУ).

68

Списано на фінансові результати діяльності залишкову вартість переданих безоплатно основних засобів

793 «Результат іншої діяльності»

976 «Списання необоротних активів»

69

Списано суму перевищення попередніх дооцінок над сумою уцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів на нерозподілений прибуток при безоплатній передачі раніше дооціненого об’єкта основних засобів

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

441 «Прибуток нерозподілений»

Передача основних засобів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства

70

Списано суму нарахованого зносу

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

71

Відображено переведення об’єкта основних засобів до складу утримуваних для продажу

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

10 «Основні засоби»

72

Передано об’єкт за справедливою вартістю, погодженою засновниками

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

73

Списано балансову вартість переданого об’єкта основних засобів

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

74

Відображено придбання фінансової інвестиції у вигляді частки у статутному капіталі

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

75

Сформовано фінансовий результат

791 «Результат операційної діяльності»

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

791 «Результат операційної діяльності»

Розкрадання об’єкта основних засобів

Винну особу не встановлено

76

Списано суму нарахованого зносу

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

77

Списано залишкову вартість викраденого об’єкта основних засобів

976 «Списання необоротних активів»

10 «Основні засоби»

78

Сформовано фінансовий результат

793 «Результат іншої діяльності»

976 «Списання необоротних активів»

79

Відображено на позабалансовому рахунку суму збитків організації у результаті розкрадання

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»

80

Списання суми понесених збитків із позабалансового рахунка (після закінчення строку позовної давності)

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»

Винну особу встановлено

81

Списано суму нарахованого зносу

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

82

Списано залишкову вартість викраденого

976 «Списання необоротних

10 «Основні засоби»

об’єкта основних засобів

активів»

83

Відображено вартість викраденого об’єкта основних засобів на позабалансовому рахунку

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»

84

Відображено суму збитку, що піддягає відшкодуванню винною особою організації

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

746 «Інші доходи»

85

Списано вартість викраденого об’єкта основних засобів із позабалансового рахунка

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»

86

Відшкодовано винною особою суму збитку:

— шляхом унесення грошових коштів до каси організації

301 «Готівка в національній валюті»

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

— шляхом унесення грошових коштів на поточний рахунок організації

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

— шляхом утримання із заробітної плати

661 «Розрахунки за заробітною платою»

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

87

Сформовано фінансовий результат

746 «Інші доходи»

793 «Результат іншої діяльності»

793 «Результат іншої діяльності»

976 «Списання необоротних активів»

Списання нестачі, псування основних засобів

88

Списано залишкову вартість основних засобів, бракує, виявлених під час інвентаризації

976 «Списання необоротних активів»

10 «Основні засоби»

89

Списано знос за основними засобах, яких бракує

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

90

Відображено на позабалансовому рахунку вартість об’єктів основних засобів, яких бракує

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»

91

Відображено суму збитку, що піддягає відшкодуванню винною особою

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

746 «Інші доходи»

92

Списано із позабалансового рахунка суму нестачі у разі встановлення винної особи або після закінчення строку позовної давності

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»

93

Отримано суму відшкодування збитку:

— шляхом унесення грошових коштів до каси організації

301 «Готівка в національній валюті»

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

— шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок організації

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

— шляхом утримання із заробітної плати

661 «Розрахунки за заробітною платою»

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

94

Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат

746 «Інші доходи»

793 «Результат іншої діяльності»

793 «Результат іншої діяльності»

976 «Списання необоротних активів»

95

Списано суму перевищення попередніх дооцінок над сумою уцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів на нерозподілений прибуток відносно раніше дооціненого об’єкта основних засобів, якого бракує

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

441 «Прибуток нерозподілений»

Облік інвестиційної нерухомості

Визнання об’єктів інвестиційною нерухомістю

96

Сформовано групи інвестиційної нерухомості (ІН), здійснено розподіл на субрахунки відповідних рахунків

100 «Інвестиційна нерухомість»/ за групами

10 «Основні засоби»/ за субрахунками

97

Здійснено розподіл на субрахунки раніше нарахованого зносу

131 «Знос основних засобів»

135 «Знос інвестиційної нерухомості»

98

Відображено дооцінку об’єкта у зв’язку з обраним методом оцінки інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю

10 «Основні засоби»/ за субрахунками

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»*

* При переведенні операційної нерухомості в інвестиційну, яка оцінюватиметься за справедливою вартістю, різницю між балансовою (залишковою) вартістю операційної нерухомості та справедливою вартістю інвестиційної нерухомості відображають відповідно до пп. 19 і 20 П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого

наказом МФУ від 27.04.2000 р. № 92. 3 цієї причини задіяний субрахунок 411,тобто рахунок, на якому у складі капіталу в дооцінках відображають дооцінку (п. 27 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», затвердженого наказомМФУ від 02.07.2007р. № 779).

Переведення об’єкта інвестиційної нерухомості до складу операційної

99

Переведено об’єкт інвестиційної нерухомості до складу операційної за первісною вартістю

10 «Основні засоби»/ за субрахунками

100 «Інвестиційна нерухомість»/ за групами

100

Відображено суму нарахованої амортизації (до моменту переведення в операційну нерухомість)

135 «Знос інвестиційної нерухомості»

131 «Знос основних засобів»

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів (за первісною вартістю); сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. За кредитом рахунку 11 відображаються вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта та сума їх уцінки.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про інші необоротні матеріальні активи визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:

111 "Бібліотечні фонди" 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 117 "Інші необоротні матеріальні активи"

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Перерахування попередньої оплати за малоцінні необоротні активи

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

311«Поточні рахунки в національній валюті»

3

Відображення суми капітальних інвестицій при отриманні об'єкта МНА

153 «Придбання інших необоротних матеріальних активів»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

5

Оприбуткування об'єкта МНА на склад

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

153 «Придбання інших необоротних матеріальних активів»

6

Придбано штемпельну продукцію (печатку) як необоротний матеріальний актив

153 «Придбання інших необоротних матеріальних активів»

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

7

Оплачена вартість штемпельної продукції

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

311«Поточні рахунки в національній валюті»

8

Введено в експлуатацію необоротний матеріальний актив

117 «Інші необоротні матеріальні активи»

153 «Придбання інших необоротних матеріальних активів»

9

Списання при вибутті МНА, що знаходяться в експлуатації

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуватися організацією з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для адміністративних потреб, виконання статутної діяльності чи надання в оренду іншим особам.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума

дооцінки таких активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання організацією надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки:

122 "Права користування майном" 125 "Авторське право та суміжні з ним права" 127 "Інші нематеріальні активи"

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Придбання нематеріальних активів за грошові кошти в національній валюті

У разі подальшої оплати

1

Відображено витрати на придбання нематеріальних активів

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2

Введено в обіг нематеріальні активи

12 «Нематеріальні активи»

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

3

Оплачені рахунки постачальників за нематеріальні активи, що надійшли

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

311«Поточні рахунки в національній валюті»

У разі передоплати

1

Перераховано передоплату за послуги з модифікації комп’ютерної програми

371 «Розрахунки за виданими авансами»

311«Поточні рахунки в національній валюті»

2

Отримано послуги з удосконалення НМА (підписано акт виконаних робіт)

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

3

Відображено залік заборгованостей

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

371 «Розрахунки за виданими авансами»

4

Збільшено первісну вартість комп’ютерної програми на вартість модифікації

127 «Інші нематеріальні активи»

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

Безоплатне отримання нематеріальних активів

1

Відображено отримання нематеріального активу

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

424 «Безоплатно отримані необоротні активи»

2

Відображено витрати на доведення нематеріального активу до стану, придатного до використання

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

651 «За розрахунками із загальнообов ’язкового державного

соціального страхування»

3

Отримано послуги, пов’язані з доведенням нематеріального активу до стану, придатного до використання

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

4

Введено нематеріальний актив у обіг

12 «Нематеріальні активи»

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»

5

Нарахована амортизація за безоплатно отриманими нематеріальними активам

833 «Нарахована амортизація за безоплатно отриманими нематеріальними активами» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати»

94 «Інші витрати операційної діяльності» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

6

(Дана додаткова проводка для тих, хто використовує одночасно рахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності»)

833 «Нарахована амортизація за безоплатно отриманими нематеріальними активами»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

833 «Нарахована амортизація за безоплатно отриманими нематеріальними активами»

7

Відображено дохід від безоплатно отриманих нематеріальних активів у сумі, пропорційній амортизації, одночасно з її нарахуванням

424 «Безоплатно отримані необоротні активи»

745 «Дохід від безоплатно отриманих активів»

8

Списано суму доходу на фінансовий результат

745 «Дохід від безоплатно отриманих активів»

793 «Результат іншої діяльності»

Ліквідація нематеріальних активів

1

Списано суму накопиченої амортизації за

133 «Накопичена амортизація

12 «Нематеріальні активи»

ліквідованими нематеріальними активами

нематеріальних активів»

2

Списано залишкову вартість ліквідованих нематеріальних активів

976 «Списання необоротних активів»

12 «Нематеріальні активи»

3

Віднесено на фінансовий результат витрати, понесені у зв’язку з ліквідацією нематеріальних активів

793 «Результат іншої діяльності»

976 «Списання необоротних активів»

Безоплатна передача нематеріальних активів

1

Списано суму накопиченої амортизації переданих нематеріальних активів

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

12 «Нематеріальні активи»

2

Списано залишкову вартість переданих нематеріальних активів

976 «Списання необоротних активів»

12 «Нематеріальні активи»

3

Списано залишкову вартість переданих нематеріальних активів на фінансовий результат діяльності

793 «Результат іншої діяльності

976 «Списання необоротних активів»

Передача нематеріальних активів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства

1

Списано суму накопиченої амортизації за нематеріальним активом, який передається

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

12 «Нематеріальні активи»

2

Відображено переведення нематеріального активу до складу утримуваних для продажу

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

12 «Нематеріальні активи»

3

Передано нематеріальний актив за справедливою вартістю, погодженою засновниками

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

4

Списано балансову вартість переданого нематеріального активу

943 «Собівартість реалізованих запасів»

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»

5

Списано до складу доходу залишок додаткового капіталу, сформованого при безоплатному отриманні

об’єкта нематеріальних активів (при передачі безоплатно отриманого нематеріального активу)

424 «Безоплатно отримані необоротні активи»

745 «Дохід від безоплатно отриманих активів»

6

Відображено придбання фінансової інвестиції у вигляді частки у статутному капіталі

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

7

Сформовано фінансовий результат

791 «Результат операційної діяльності»

943 «Собівартість реалізованих запасів»

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

791 «Результат операційної діяльності»

745 «Дохід від безоплатно отриманих активів»

793 «Результат іншої діяльності»

Списання нестачі та псування нематеріальних активів

1

Списано залишкову вартість об’єктів нематеріальних активів, яких бракує

976 «Списання необоротних активів»

12 «Нематеріальні активи»

2

Списано суму накопиченої амортизації за об’єктами нематеріальних активів, яких бракує

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

12 «Нематеріальні активи»

3

Відображено на позабалансовому рахунку вартість об’єктів нематеріальних активів, яких бракує

072 «Невідшкодовані нестачі та втрати від псування цінностей»

4

Відображено суму збитку, що піддягає відшкодуванню винною особою

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

746 «Інші доходи»

5

Списано із позабалансового рахунка суму нестачі при встановленні винної особи або після закінчення строку позовної давності

072 «Невідшкодовані нестачі та втрати від псування цінностей»

6

Отримано суму відшкодування збитку:

—        шляхом унесення грошових коштів до каси

—  шляхом унесення грошових коштів на поточний рахунок

—        шляхом утримання із заробітної плати

301 «Готівка в національній валюті»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

7

Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат

793 «Результат іншої

діяльності

746 «Інші доходи»

976 «Списання необоротних активів»

793 «Результат іншої діяльності

Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" призначено для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та індексацію зносу (накопиченої амортизації) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що піддягають амортизації.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про знос (амортизацію) необоротних активів визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" має такі субрахунки:

131 "Знос основних засобів"

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

135 "Знос інвестиційної нерухомості"

За кредитом рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" відображається нарахування амортизації та індексації зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів, за дебетом - зменшення суми зносу (накопиченої амортизації).

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік амортизації основних засобів

1

Нарахована амортизація (знос) основних засобів: Дана додаткова проводка для тих, хто використовує одночасно рахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності»

831 «Амортизація основних засобів»

131 «Амортизація основних засобів»

—      об’єктів загального призначення( адміністративного)

— об’єктів житлово-комунального і соціально- культурного призначення (статутна діяльність)

92 «Адміністративні витрати»

949 «Інші витрати операційної діяльності»

831 «Амортизація основних засобів»

АБО

— об’єктів загально призначення( адміністративного)

831 «Амортизація основних засобів» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

131 «Знос основних засобів»

— об’єктів житлово-комунального і соціально- культурного призначення (статутна діяльність)

831 «Амортизація основних засобів» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

949 «Інші витрати операційної діяльності» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

131 «Знос основних засобів»

2

Відображено збільшення первісної вартості об’єкта основних засобів при проведенні дооцінки основних засобів у частині збільшення суми нарахованого зносу

10 «Основні засоби»

131 «Знос основних засобів»

3

Відображено втрати від зменшення корисності раніше до оціненого об’єкта основних засобів шляхом збільшення суми нарахованого зносу

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»

131 «Знос основних засобів»

4

Відображено втрати від зменшення корисності об’єкта основних засобів шляхом збільшення суми нарахованого зносу з одночасним збільшенням витрат

972 «Втрати від зменшення корисності активів»

131 «Знос основних засобів»

5

Списано нараховану амортизацію об’єктів основних засобів, що вибули

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

6

Відображено зменшення первісної вартості об’єкта основних засобів при проведенні уцінки основних засобів у частині зменшення суми нарахованого зносу

131 «Знос основних засобів»

10 «Основні засоби»

7

Відображено відновлення корисності об’єкта основних засобів у межах суми донарахованого зносу при попередньому зменшенні корисності 3 одночасним визнанням доходу

131 «Знос основних засобів»

742 «Дохід від відновлення корисності активів»

8

Списано суму перевищення попередніх дооцінок над сумою уцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів на нерозподілений прибуток у разі застосування організацією періодичності зарахування відповідної суми дооцінки до складу нерозподіленого прибутку ЩОМІСЯЦЯ

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів

441 «Прибуток нерозподілений»

(щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації

9

Відображено суму амортизації вартості основних засобів, що використовуються в капітальному будівництві

151 «Капітальне будівництво»

131 «Знос основних засобів»

10

Відображено суму амортизації вартості основних засобів, що використовуються для виготовлення об’єктів основних засобів власними силами організації

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

131 «Знос основних засобів»

11

Нарахування амортизації МНА (100%) при передачі в експлуатацію:

предметів для адміністративних цілей

832 «Амортизація інших необоротних матеріальних активів» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати» (для тих хто застосовує тільки 9 клас

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

предметів для виконання статутної діяльності

832 «Амортизація інших необоротних матеріальних активів» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

949 «Інші витрати операційної діяльності» (для тих хто застосовує тільки 9 клас

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

Дана проводка для тих, хто використовує одночасно рахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності»)

832 «Амортизація інших необоротних матеріальних активів»

92 «Адміністративні витрати»

949 «Інші витрати операційної діяльності»

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

832 «Амортизація інших необоротних матеріальних активів»

Облік амортизації нематеріальних активів

12

Нарахована амортизація нематеріальних активів:

— які мають призначення адміністративне

833 «Амортизація нематеріальних активів» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати» (для тих хто застосовує тільки 9 клас

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

Дана проводка для тих, хто використовує одночасно рахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності»)

949 «Інші витрати операційної діяльності»

92 «Адміністративні витрати»

833 «Амортизація нематеріальних активів»

833 «Амортизація нематеріальних активів»

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

— які використовуються в статутній діяльності

949 «Інші витрати операційної діяльності»

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

— які використовуються при виготовленні (створенні) необоротних активів

15 «Капітальні інвестиції»

133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Фінансові інвестиції поділяються на: довгострокові фінансові інвестиції, поточні фінансові інвестиції, еквіваленти грошових коштів.

Довгострокові фінансові інвестиції - це фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.

Для інвестора будь-який внесок до статутного капіталу іншого підприємства - це придбання фінансової інвестиції у вигляді корпоративних прав такого підприємства. Бухгалтерський облік цих операцій регламентовано П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Спочатку будь-яка фінансова інвестиція оцінюється в обліку інвестора за собівартістю, яка складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з її придбанням (п. 4 П(С)БО 12).

Для обліку фінансових інвестицій інвестор використовує такі рахунки (субрахунки):

141  «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі» - застосовується, якщо інвестор (неприбуткова організація):

а)  по відношенню до емітента є асоційованою організацією, тобто частка у статутному капіталі ТОВ від 20 % до 50 %, інвестор має істотний вплив на ТОВ (визначення істотності впливу див. у п. З П(С)БО 12);

б)  володіє більш ніж 50 % статутного капіталу емітента (по суті ТОВ є дочірнім підприємством інвестора);

142  «Інші інвестиції пов'язаним сторонам» - зазвичай застосовується, якщо частка інвестора менша за 20 % статутного капіталу емітента, але організації при цьому є пов'язаними особами (наприклад, організація-інвестор володіє 15 % статутного капіталу ТОВ, але при цьому інший засновник цього ж ТОВ є посадовою особою організації-інвестора.

Докладно взаємозв'язки пов'язаних сторін з позиції бухгалтерського обліку розглянуто в п. З П(С)БО 23);

143   «Інвестиції непов'язаним сторонам» - застосовується в усіх інших випадках. Саме цей субрахунок є найпопулярнішим у бухгалтерів організацій-учасників ТОВ.

Якщо організація є інвестором декількох підприємств, то в аналітиці рахунку 14 це повинно бути чітко відображено (інвестиції в яке підприємство, за якою вартістю, який спосіб визначення балансової вартості застосовується і т. д.).

За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Придбання фінансової інвестиції як об'єкта інвестування ( корпоративні права ТОВ юридичної особи і право власності на ці корпоративні права має бути підтверджено оригіналом (нотаріально завіреною копією) статуту ТОВ)

14 «Фінансові інвестиції»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» *

2

Отримані послуги, пов’язані з придбанням фінансових інвестицій

14 «Фінансові інвестиції»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

* має бути відображена повна вартість інвестиції, яка відповідає розміру частки інвестора в гривнях, зазначена у статуті ТОВ, що підлягає погашенню протягом не більше 12 місяців з дати балансу. Зверніть увагу, що згідно з ч. 3 ст. 144 ЦКУ статутний капітал має бути сплачений до закінчення першого року з моменту держреєстрації ТОВ, що й дозволяє відобразити таку заборгованість у складі поточних зобов'язань

3

Переоцінка інвестицій, облік яких ведеться за справедливою вартістю:

- дооцінка (якщо на дату балансу склалася ринкова вартість, то зазначене перевищення над первісною вартістю або попередньою балансовою вартістю відображається у складі інших доходів і спричинює збільшення вартості інвестиції.

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

- уцінка (віднесено різницю між первісного і справедливою вартістю на витрати від іншої діяльності за інвестиціями)

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

4

Списання доходів на фінансові результати

746 "Інші доходи від звичайної діяльності

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

5

Списання витрат на фінансові результати

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

6

Отриманий дохід від інвестицій асоційоване підприємство

141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі»

721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»

7

Нараховані дивіденди по інвестиціях в асоційоване підприємство

373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»

8

Переведено довгострокові фінансові інвестиції до поточних

35 «Поточні фінансові інвестиції

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

9

Реалізовані фінансові інвестиції

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»

10

Надійшли кошти на поточний рахунок за реалізовані цінні папери

311«Поточні рахунки в національній валюті»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

11

Списано балансову вартість фінансових інвестицій

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»

Д-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

12

Відображено закриття рахунків обліку доходів

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»

792 «Результат від фінансових операцій»

13

Відображено закриття рахунків обліку витрат

792 «Результат від фінансових операцій»

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про капітальні інвестиції визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:

151 "Капітальне будівництво"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Отримано (оприбутковано) об’єкти основних засобів

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2

Відображення суми капітальних інвестицій при отриманні об'єкта МЛА

153 «Придбання інших необоротних матеріальних активів»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

3

Введено в експлуатацію необоротний матеріальний актив

117 «Інші необоротні матеріальні активи»

153 «Придбання інших необоротних матеріальних активів»

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" призначено для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, для обліку активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, а також для обліку інших необоротних активів, які не знайшли безпосереднього відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" має такі субрахунки:

181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду";

183 "Інша дебіторська заборгованість";

184 "Інші необоротні активи".

За дебетом рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості та одержання інших необоротних активів, за кредитом - погашення (списання) довгострокової дебіторської заборгованості та вибуття інших необоротних активів.

На субрахунку 181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Надана довгострокова ( на термін більше року)

183 "Інша дебіторська

311«Поточні рахунки в

позика фізичній (юридичній) особі згідно договору

заборгованість"

національній валюті»

2

Погашення позики згідно договору шляхом утримання із заробітної плати працівника

661 «Розрахунки за заробітною платою»

183 "Інша дебіторська заборгованість"

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних організації продукції, товарів, предметів праці, що призначені для використання у здійсненні діяльності і для господарських потреб, а також предметів, які організація включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Матеріальні цінності, що прийняті на відповідальне зберігання, комісію, обліковуються на рахунках класу 0 "Позабалансові рахунки".

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних організації матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин, палива, тари й тарних матеріалів.

За дебетом рахунку 20 "Запаси" відображаються надходження запасів в організацію, за кредитом - витрачання на експлуатацію, будівництво, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.

Рахунок 20 має такі субрахунки:

201 "Сировина й матеріали"

203  "Паливо"

204  "Тара й тарні матеріали"

205  "Будівельні матеріали"

207 "Запасні частини"

209 "Інші матеріали"

Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать організації.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

—        предмети конторського і господарського облаштування;

—        столовий, кухонний та інший господарський інвентар;

—        предмети протипожежного призначення;

—        предмети, які придбаваються для проведення культмасових заходів

За дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

На рахунку 28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли в організацію з метою безоплатної передачі, або для виконання статутних завдань.

Кореспондуючі рахунки

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Придбання запасів і ІУІІІІП за грошові кошти в національній валюті

У разі подальшої оплати

1

Оприбутковані запаси

20 «Виробничі запаси»,.

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2

Оплачені придбані запаси

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

311«Поточні рахунки в національній валюті»

У разі передоплати

3

Здійснено передоплату за запаси

371 «Розрахунки за виданими авансами»

311«Поточні рахунки в національній валюті»

4

Оприбутковані придбані запаси

20 «Виробничі запаси»,.

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

5

Здійснено залік заборгованостей

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

371 «Розрахунки за виданими авансами»

Придбання запасів через підзвітну особу

6

Видано грошові кошти працівникові під звіт з каси

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

30 «Готівка»

7

Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою

20 «Виробничі запаси»,.

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Безоплатне отримання виробничих запасів і МТТТП

8

Оприбутковано безоплатно отримані запаси та МТТТП за справедливою вартістю

20 «Виробничі запаси»,.

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

718 «Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів»

9

Списано суму доходу на фінансовий результат

718 «Дохід від безоплатно Отриманих оборотних активів»

791 «Результат операційної діяльності»

Використання запасів і МТТТП в статутній діяльності організації

1

Відображено вартість запасів, використаних організацією:

—        матеріалів

-для адміністративних цілей

- для здійснення статутної діяльності

801 «Витрати матеріалів» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати»

949 «Інші витрати діяльності » »(для тих хто застосовує тільки 9 клас)

201 «Матеріали»

—        палива

-для адміністративних цілей

- для здійснення статутної діяльності

803 «Витрати палива» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати»

949 «Інші витрати діяльності » »(для тих хто застосовує тільки 9 клас)

203 «Паливо»

—        будівельних матеріалів

-для адміністративних цілей

- для здійснення статутної діяльності

805 «Витрати будівельних матеріалів» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати»

949 «Інші витрати діяльності » »(для тих хто застосовує тільки 9 клас)

205 «Будівельні матеріали»

—        запасних частин

-для адміністративних цілей

- для здійснення статутної діяльності

806 «Витрати запасних частин» » (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати»

949 «Інші витрати діяльності » »(для тих хто застосовує тільки 9 клас)

207 «Запасні частини»

— інших матеріалів

809 «Інші матеріальні витрати»

-для адміністративних цілей - для здійснення статутної діяльності

(для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати»

949 «Інші витрати діяльності » »(для тих хто застосовує тільки 9 клас)

209 «Інші матеріали»

2

Списано витрати використані для: Дана додаткова проводка додаткова для тих, хто використовує одночасно рахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності»

адміністративних цілей виконання статутної діяльності

92 «Адміністративні витрати» 949 «Інші витрати операційної діяльності»

80 «Матеріальні витрати»

Продаж запасів і ІУІІІІП за грошові кошти в національній валюті

3

Відображено дохід від реалізації відвантажених покупцю запасів

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

4

Списано собівартість реалізованих запасів

943 «Собівартість реалізованих запасів»

20 «Запаси»,.

22 «Малоцінні та швидкозно­шувані предмети»

5

Сформовано фінансовий результат:

— списано дохід від реалізації запасів

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

791 «Результат операційної діяльності»

— списано собівартість реалізованих запасів

791 «Результат операційної діяльності»

943 «Собівартість реалізованих запасів»

6

Надійшла оплата за відвантажені запаси

311«Поточні рахунки в національній валюті»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Безоплатна передача запасів

7

Передано безоплатно запаси

949 «Інші витрати операційної діяльності»

20 «Запаси»*

* Якщо запаси надають безоплатно, такі операції в контексті цивільного законодавства розглядаються як дарування та регулюються положеннями ст. 717 — 728 ЦКУ.

Так, за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність {ст. 717 ЦКУ).

8

Списано витрати на фінансовий результат

791 «Результат операційної діяльності»

949 «Інші витрати операційної діяльності»

Передача запасів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

9

Передано запаси як внесок до статутного капіталу підприємства, що інвестується

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

10

Списано собівартість реалізованих запасів

943 «Собівартість реалізованих запасів»

20 «Запаси»,.

22 «Малоцінні та швидкозно­шувані предмети»

Сформовано фінансовий результат

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»

791 «Результат операційної діяльності»

791 «Результат операційної діяльності»

943 «Собівартість реалізованих запасів»

Відображено собівартість фінансових інвестицій

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Перераховано постачальнику передоплату за партію цукерок

371 «Розрахунки за виданими авансами»

311«Поточні рахунки в національній валюті»

Отримано від постачальника партію цукерок

281 «Товари»

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Здійснено залік заборгованості

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

371 «Розрахунки за виданими авансами»

Списано вартість цукерок, використаних для організації святкового банкету

949 «Інші витрати операційної діяльності»

281 «Товари»

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), електронних грошей, грошових документів, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.

Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань", 5 "Довгострокові зобов'язання", 6 "Поточні зобов'язання" та на рахунках 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" і 16 "Довгострокові біологічні активи" обліковуються у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України.

Одночасно грошові кошти, фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій валюті, в якій здійснюються розрахунки й платежі. Курсові різниці за такими операціями відносяться на рахунки 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи", 85 "Інші затрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 97 "Інші витрати".

Рахунок ЗО "Готівка"

Рахунок ЗО "Готівка" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі організації.

Основним документом, що регулює порядок здійснення операцій з готівкою (тобто касових операцій), є Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637.

Рахунок 30 "Готівка" має такі субрахунки:

301 "Готівка в національній валюті"

302 "Готівка в іноземній валюті"

Надходження готівкових грошових коштів до каси відображають за дебетом субрахунку 301 на підставі даних прибуткових касових ордерів типової форми № КО-1 ( додаток 2 до Положення № 637). У свою чергу, видачу готівки з каси організації показують за кредитом субрахунку 301 на підставі інформації, що міститься у видаткових касових ордерах типової форми № КО-2 ( додаток 3 до Положення № 637) та у відомостях на виплату грошей ( додаток 1 до Положення № 637).

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Отримана готівка в банку

301 "Готівка в національній валюті"

311«Поточні рахунки в національній валюті»

2

Отримано грошові кошти в погашення заборгованості працівників за довгостроковою позикою

301 "Готівка в національній валюті"

183 "Інша дебіторська заборгованість

3

Повернено підзвітною особою до каси залишок невитрачених підзвітних сум

301 "Готівка в національній валюті

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

4

Отримано грошові кошти як відшкодування винною особою заподіяної шкоди

301 "Готівка в національній валюті

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

5

Отримано до каси грошові кошти від працівників як компенсацію вартості путівки, телефонних переговорів тощо

301 "Готівка в національній валюті

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

6

Повернено до каси надмірно видану працівнику організації заробітну плату

301 "Готівка в національній валюті

661 «розрахунки за заробітною платою»

7

Повернено працівником суму надмірно виданої допомоги по тимчасовій непрацездатності

301 "Готівка в національній валюті

663 «Розрахунки за іншими виплатами»

8

Здійснено виплату працівникам з каси:

— заробітної плати

661 «Розрахунки за заробітною платою»

301 "Готівка в національній валюті

— депонованої заробітної плати

662 «Розрахунки з депонентами»

301 "Готівка в національній валюті

— допомоги по тимчасовій непрацездатності

663 «Розрахунки за іншими виплатами»

301 "Готівка в національній валюті

9

Зараховано грошові кошти на поточний рахунок з каси

311«Поточні рахунки в національній валюті»

301 "Готівка в національній валюті"

10

Видані кошти підзвіт

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

301 "Готівка в національній валюті"

Рахунок 31 "Рахунки в банках"

Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:

311 "Поточні рахунки в національній валюті"       312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"            314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"

315 "Спеціальні рахунки в національній валюті"   316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті"

За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.

Рахунок 315 призначений для обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритому платнику податків у Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або в органі Казначейства згідно із законодавством, тощо.

Таким чином, тут відображають кошти на відкритих у Казначействі ПДВ-рахунках. Крім того, тут же слід показувати рух коштів на рахунках, відкритих для отримання від Фонду соціального страхування допомоги, призначеної застрахованим особам.

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Повернено аванс, раніше виданий постачальнику товарів (робіт, послуг)

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

371 «Розрахунки за виданими авансами»

2

Отримано дивіденди, проценти, роялті

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

3

Отримано грошові кошти в погашення заборгованості з оренди, за продані необоротні активи, від інших дебіторів

311 "Поточні рахунки в національній валюті

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

4

Отримано грошові кошти від Фонду соціального страхування (наприклад, на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності)

315 "Спеціальні рахунки в національній валюті"

378 «Розрахунки з державними цільовими фондами»

5

Отримано довгострокову позику

311 "Поточні рахунки в національній валюті

505 «Інші довгострокові позики в національній валюті»

6

Отримано грошові кошти як фінансову допомогу на поворотній основі

311 "Поточні рахунки в національній валюті

55 «Інші короткострокові зобов’язання»

7

Отримано короткостроковий кредит банку на поточний рахунок підприємства

311 "Поточні рахунки в національній валюті

601 ««Короткострокові кредити банків у національній валюті»

8

Отримано грошові кошти в порядку внутрішніх розрахунків

311 "Поточні рахунки в національній валюті

682 «Внутрішні розрахунки»

9

Отримано проценти за строковими депозитними вкладами

313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

10

Отримано проценти на залишки коштів на поточному рахунках

311 "Поточні рахунки в національній валюті

373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

11

Перераховані кошти за грошові документи (поштові марки, проїзні документи, путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо)

377 «Розрахунки з іншими дебіторами

311 "Поточні рахунки в національній валюті

12

Придбано грошові документи (поштові марки, проїзні документи, путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо)

331 «Грошові документи в національній валюті»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами

13

Відображено використання/зняття в банкоматі грошових коштів з корпоративної платіжної картки підзвітною особою

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

14

Погашено суму довгострокової позики

505 «Інші довгострокові позики в національній валюті»

311 "Поточні рахунки в національній валюті

15

Погашено заборгованість перед постачальниками та підрядниками за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

311 "Поточні рахунки в національній валюті

16

Перераховано грошові кошти в погашення заборгованості за податками, зборами, обов’язковими платежами

641       «Розрахунки за податками»

642       «Розрахунки за обов’язковими платежами»

311 "Поточні рахунки в національній валюті

17

Перераховано грошові кошти в погашення

651 «Розрахунки за

311 "Поточні рахунки в

заборгованості підприємства зі страхування

загальнообов ’язковим соціальним страхуванням»

національній валюті

На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі організації (поштових марок, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), електронних грошей та про кошти в дорозі, тобто грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки організації.

Рахунок 33 "Інші кошти" має такі субрахунки:

331 "Грошові документи в національній валюті"

332 "Грошові документи в іноземній валюті"

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті"

За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів у касу організації та коштів в дорозі, за кредитом - вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Перераховані грошові кошти на оплату путівок санаторію

377 «Розрахунки з іншими дебіторами /сан»

311 "Поточні рахунки в національній валюті»

2

Отримані путівки від санаторію

331 "Грошові документи в національній валюті"

377 «Розрахунки з іншими дебіторами »

3

Видані путівки членам профспілки :

на безкоштовну вартість путівки

377 «Розрахунки з іншими дебіторами /член профспілки»

331 "Грошові документи в національній валюті"

на вартість путівки, що підлягає оплаті

377 «Розрахунки з іншими дебіторами /член профспілки»

331 "Грошові документи в національній валюті"

4

Включена у витрати вартість путівок, що не піддягає оплаті

949 «Інші витрати операційної діяльності»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами /член профспілки»

5

Погашена заборгованість за путівки

301 "Готівка в національній валюті»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами /член профспілки»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

6

Придбані проїзні квитки для роздачі працівникам профспілки

331 "Грошові документи в національній валюті"

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

7

Видані працівникам профспілки проїзні квитки

84 «Інші операційні витрати» (для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92 «Адміністративні витрати» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

331 "Грошові документи в національній валюті"

Дана додаткова проводка для тих, хто використовує одночасно рахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності»

84 «Інші операційні витрати» 92 «Адміністративні витрати»

331 "Грошові документи в національній валюті"

84 «Інші операційні витрати»

8

Утриманий ПДФО із застосуванням натурального коефіцієнта

661 «Розрахунки за заробітною платою»

641 «Розрахунки за податками»

9

Нарахований єдиний соціальний внесок

821 "Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"(для тих хто застосовує тільки 8

651 «Розрахунки за загальнообов’язковим соціальним страхуванням»

клас)

92 «Адміністративні витрати» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

Дана додаткова проводка для тих, хто використовує одночасно рахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності»)

821 "Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

92 «Адміністративні витрати»

651 «Розрахунки за загальнообов’язковим соціальним страхуванням»

821 "Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Облік купівлі іноземної валюти за національну валюту

10

Перераховано грошові кошти з поточного рахунка на купівлю іноземної валюти

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»

311 "Поточні рахунки в національній валюті»

11

Відображено витрати на виплату комісійної винагороди банку

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»

84 «Інші операційні витрати» (для тих хто застосовує тільки 8 клас

92 «Адміністративні витрати» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Дана додаткова проводка для тих, хто використовує одночасно рахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності»)

84 «Інші операційні витрати» 92 «Адміністративні витрати»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

84 «Інші операційні витрати»

12

Зараховано на валютний рахунок придбану іноземну валюту за курсом НБУ

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»*

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»

* До субрахунку 312 потрібним є введення субрахунків для відображення операцій з відповідним видом валют.

13

Відображено різницю між фактичним курсом купівлі на МВРУ та курсом НБУ:

— втрати (фактичний курс купівлі перевищує курс НБУ)

942 «Витрати на купівлю- продаж іноземної валюти»

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»

— дохід (фактичний курс купівлі менше курсу НБУ)

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»

711 «Дохід від купівлі- продажу іноземної валюти»

Зараховано залишок коштів, перерахованих для купівлі валюти, на поточний рахунок

311 "Поточні рахунки в національній валюті»

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»

14

Відображено закриття рахунків доходів і витрат

791 «Результат операційної діяльності»

92 «Адміністративні витрати» 942 «Витрати на купівлю- продаж іноземної валюти»

711 «Дохід від купівлі- продажу іноземної валюти»

791 «Результат операційної діяльності»

Облік продажу іноземної валюти за дорученням клієнта

15

Перераховано з поточного рахунка іноземну валюту для продажу

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

16

Відображено курсову різницю за перерахованою іноземною валютою:

— додатну курсову різницю

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

— від’ємну курсову різницю

945 «Втрати від операційної курсової різниці»

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

945 «Втрати від операційної курсової різниці»

12 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

17

Відображено різницю між сумою, вирученою від продажу інвалюти, визначеною за курсом М ВРУ, і балансовою вартістю валюти, визначеною за офіційним курсом НБУ на дату продажу:

— дохід

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

711 «Дохід від купівлі- продажу іноземної валюти»

— втрати

942 «Витрати на купівлю - продаж іноземної валюти»

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

18

Віднесено на витрати суму комісійної

винагороди

банку

84 «Інші операційні витрати» (для тих хто застосовує тільки 8 клас

92 «Адміністративні витрати» (для тих хто застосовує тільки 9 клас)

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

19

Зараховано на поточний рахунок в національній валюті засоби, отримані від продажу іноземної валюти (за вирахуванням комісійної винагороди банку)

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

20

Віднесено суму доходу на фінансовий результат

711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти»

791 «Результат операційної діяльності»

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

791 «Результат операційної діяльності»

21

Списано суму витрат на фінансовий результат

791 «Результат операційної діяльності»

92 «Адміністративні витрати»

791 «Результат операційної діяльності»

942 «Витрати на купівлю - продаж іноземної валюти»

791 «Результат операційної діяльності»

945 «Втрати від операційної курсової різниці»

На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків та за іншими операціями.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" має такі субрахунки:

371 "Розрахунки за виданими авансами"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

374 "Розрахунки за претензіями"

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

За дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

Дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів організації на певну дату.

Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували організації певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо

•     існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та

•                               може бути достовірно визначена її сума.

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Перераховано постачальнику передоплату за продукцію, товари, роботи, послуги

371 «Розрахунки за виданими авансами»

31 «Рахунки в банках»

2

Отримано від постачальника запаси і товари, за які проведено передоплату

20 «Виробничі запаси»

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

28 «Товари»

3

Виконано підрядником роботи, надано послуги для:

809 «Інші матеріальні витрати».

84 «Інші операційні витрати»

адміністративних потреб статутної діяльності

(для тих хто застосовує тільки 8 клас)

92«Адміністративні витрати» 949 «Інші витрати операційної

діяльності» ( для тих хто застосовує тільки 9 клас)

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

4

Проведено залік заборгованостей

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

371 «Розрахунки за виданими авансами»

5

Видано працівнику грошові кошти на витрати у відрядженні: