Домовленiсть керiвникiв сторони органiв виконавчої влади, профспiлкової сторони та сторони роботодавцiв Генеральної угоди про регулювання основних принципiв i норм реалiзацiї соцiально-економiчної полiтики i трудових вiдносин в Українi на 2016 - 2017 рок Печать

 

23 березня 2017 року
м. Київ

З метою реалiзацiї у повному обсязi пунктiв 2.52.3 та 2.89 Генеральної угоди про регулювання основних принципiв i норм реалiзацiї соцiально-економiчної полiтики i трудових вiдносин в Українi на 2016 - 2017 роки та виконання доручень Прем'єр-мiнiстра України щодо посилення соцiального захисту працiвникiв, якi зайнятi на шкiдливих роботах, сторони домовилися:

1. Подати на розгляд Уряду та забезпечити прийняття у II кварталi 2017 року проекту постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про внесення змiн до спискiв виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, зайнятiсть в яких дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2016 р. N 461". Пiдтримати необхiднiсть актуалiзацiї Спискiв N 1 i N 2, зокрема в частинi пропозицiй перегляду професiй скляної промисловостi.

2. Забезпечити виконання пункту 3 Порядку застосування Спискiв N 1 i N 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв при обчисленнi стажу роботи, що дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, затвердженого наказом Мiнпрацi вiд 18.11.2005 N 383, в частинi зарахування до пiльгового стажу перiоду роботи на вiдповiдних посадах або за професiями, що будуть внесенi до Спискiв N 1 i N 2, зазначеним в пунктi 1 цiєї Домовленостi проектом постанови Уряду, з 03.08.2016 року до дати набуття чинностi змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2016 р. N 461.

3. Сприяти прийняттю законодавчих пропозицiй щодо замiни механiзму вiдшкодування пенсiй за вiком на пiльгових умовах на сплату роботодавцем пiдвищеної ставки єдиного внеску розмiром 15 та 7 вiдсоткiв за працiвникiв, зайнятих на роботах, передбачених Списками N 1 та N 2 вiдповiдно.

Вiд сторони органiв
виконавчої влади

Вiд сторони роботодавцiв

Вiд профспiлкової
сторони

Мiнiстр соцiальної
полiтики України

Голова СПО
роботодавцiв

Голова СПО об'єднань
профспiлок

А. О. Рева

Д. М. Олiйник

Г. В. Осовий