Федерация профсоюзов Одесской области


ТЕРИТОРІАЛЬНА УГОДА PDF Печать E-mail

про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики
і трудових відносин у місті Одесі
на 2017-2019 роки

 

Реєстраційний №08/400-016

28.12.2016р.

м. Одеса


ТЕРИТОРІАЛЬНА УГОДА

про регулювання основних принципів і норм реалізації

соціально-економічної політики і трудових відносин

у місті Одесі на 2017-2019 роки

Загальні положення

Територіальну угоду (далі - Угода) укладено між виконавчим комітетом Одеської міської ради, Одеською міською організацією роботодавців (далі - Сторона роботодавців) та Федерацією профспілок Одеської області (далі - профспілкова Сторона), що надалі іменуються Сторонами, відповідно до законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», з урахуванням положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016-2017 роки.

Угоду укладено на 2017–2019 роки.

Угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

Сторони дотримуються рівноправності позицій у сфері трудових відносин незалежно від статі, раси, етнічного, соціального походження, майнового та сімейного стану, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, громадській спілці, а також за іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Сторони сприятимуть створенню умов для ведення переговорів з укладення колективних договорів і угод відповідно до законодавства.

Розділ І

Підвищення конкурентоздатності місцевих товаровиробників

та забезпечення зростання зайнятості

Сторони зобов’язались докладати спільних зусиль, спрямованих на:

1.1. Розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного товаровиробника.

1.2. Збереження та розвиток вітчизняних підприємств з виробництва товарів широкого використання, всебічне сприяння підприємствам та підприємцям у випуску імпортозамінюючої продукції (особливо в частині виробництва продуктів харчування, товарів легкої промисловості).

1.3. Популяризацію товарів місцевого виробництва, зокрема шляхом проведення ярмарок за участю одеських товаровиробників.

1.4. Виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Одеси на відповідний період.

1.5. Сприяння залученню інвестицій до економіки міста.

1.6. На створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва в м. Одесі.

1.7. Організацію виїзних презентацій інвестиційного потенціалу міста Одеси для потенційних партнерів та споріднених міст. Участь у вітчизняних та закордонних іміджевих заходах інвестиційної тематики: форумах, виставках, ярмарках тощо.

1.8. Організацію та проведення нарад, робочих зустрічей, форумів, конференцій, семінарів, «круглих столів», «workshops» з представниками громадськості та бізнесу, що працюють в туристичній сфері, з метою підвищення рівня та якості обслуговування туристів та гостей міста.

1.9. Розширення переліку адміністративних послуг, які надаються в межах адміністративної реформи з децентралізації владних повноважень.

1.10. Здійснення заходів щодо підтримки підприємств міста по відновленню виробництва та запобіганню їх можливому банкрутству.

1.11. Забезпечення взаємодії в роботі з Міжвідомчою комісією з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств та обласною комісією з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.

1.12. Впровадження заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності.

1.13. Вжиття заходів із стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

1.14. Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг із перевезення, у тому числі для осіб з інвалідністю.

1.15. Збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях та пріоритетний його розвиток для зменшення рівня забруднення довкілля у місті-курорті Одесі.

1.16. Реалізацію проекту «Північ – Південь», у тому числі з організації трамвайного маршруту, який забезпечить зв'язок між житловими масивами імені Котовського та імені Таїрова.

1.17. На легалізацію трудових відносин та збільшення економічної активності населення, сталого скорочення нелегальної (тіньової) зайнятості населення.

1.18. Надання безоплатно на запит профспілкових організацій інформацію про стан виконання покупцями (концесіонерами) об’єктів права комунальної власності зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів), концесійних договорів стосовно збереження соціальних об’єктів.

1.19. Забезпечення процедури обговорення з соціальними партнерами проектів нормативно-правових актів з питань економічної, митно-тарифної, соціальної політики в порядку передбаченому чинним законодавством та Статутом територіальної громади м. Одеси.

1.20. Проведення консультацій із Сторонами стосовно проектів основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку м. Одеси.

Для забезпечення реального вирішення проблемних питань економічного розвитку і діяльності бізнесу в м. Одесі Сторони домовились:

1.21. На засіданнях міської тристоронньої соціально-економічної ради обговорювати питання щодо:

- встановлення цін/тарифів на продукцію (послуги) підприємств житлово-комунального господарства на економічно обґрунтованому рівні;

- мінімізації негативного впливу підвищення цін/тарифів на рівень життя населення та ефективність функціонування галузей.

1.22. Залучати до розробки, обговорення проектів основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку м. Одеси представників профспілкових органів, роботодавців, громадських об’єднань підприємців.

Для забезпечення зайнятості населення, збереження та розвитку трудового потенціалу Сторони домовились:

1.23. Сприяти працевлаштуванню на засадах урахування балансу інтересів роботодавців і мешканців міста Одеси, які шукають роботу.

1.24. Здійснювати стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць для працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, у тому числі молоді на перше робоче місце, шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідного до чинного законодавства.

1.25. Сприяти стимулюванню самозайнятості економічно активного населення, у тому числі шляхом виплати безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, одноразової допомоги по безробіттю для організації такої діяльності згідно з чинним законодавством України.

1.26. Вживати заходів щодо матеріальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості шукачів місця роботи шляхом розширення сфери застосування робіт тимчасового характеру на підприємствах міста.

1.27. Удосконалювати систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, професійного навчання працівників та професійної орієнтації мешканців м. Одеси, умов здійснення наставництва.

1.28. Проводити підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років, а також проводити професійну перепідготовку та підвищувати кваліфікацію працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення, відповідно до законодавства.

1.29. Вживати заходів до збалансування попиту та пропозиції робочої сили шляхом організації професійного навчання зареєстрованих безробітних за інтегрованими професіями в Державному навчальному закладі «Одеський центр професійно-технічного навчання Державної служби зайнятості» та на підприємствах м. Одеси з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

1.30. Здійснювати заходи щодо підвищення престижності робітничих професій, професійної орієнтації молоді на отримання робітничих професій, що є затребуваними на ринку праці.

1.31. Здійснювати моніторинг стану використання трудових ресурсів, розвитку процесів, що відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти, професійно-кваліфікаційної структури робочої сили.

1.32. Передбачити проведення консультацій Сторін на всіх стадіях бюджетного процесу з бюджетних питань.

1.33. Брати участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців та кваліфікованих кадрів з урахуванням перспективної потреби підприємств.

Сторони рекомендують для включення до колективних договорів питання щодо:

1.34. Умов залучення представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання.

1.35. Умов запровадження суб’єктами господарювання програм та стандартів соціальної відповідальності бізнесу, створення галузевих та корпоративних фондів професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників з дотриманням положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

1.36. Визначення обсягів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітників у навчальних закладах та безпосередньо у роботодавця та обсягів коштів на цю мету відповідно до потреб підприємства; запровадження дуальної форми підготовки у співпраці з навчальними закладами.

1.37 Умов відновлення наставництва, удосконалення професійного навчання працівників безпосередньо на виробництві, запровадження системи підтвердження кваліфікації за робітничими професіями за результатами неформального навчання.

1.38. Умов проведення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення.

РОЗДІЛ ІІ

Оплата, умови, охорона праці та соціальний захист працюючих

Оплата праці

Сторони домовились:

2.1. Сприяти дотриманню рівня середньої заробітної плати по місту Одесі не нижче за середню заробітну плату по регіону.

2.2. Темпи зростання середньої заробітної плати на підприємствах, організаціях небюджетної сфери усіх форм власності, де її розмір є меншим ніж 1,5 мінімальні заробітні плати, мають бути вищими, ніж прогнозний індекс споживчих цін на відповідний рік.

2.3. Передбачити темпи зростання реальної заробітної плати кожним підприємством не нижче, ніж в цілому у відповідній галузі з дотриманням гарантій, встановлених чинним законодавством.

Конкретні темпи зростання середньої заробітної плати визначаються у колективних договорах.

2.4. У разі зростання реального ВВП сприяти зростанню реальної заробітної плати, темпами, що перевищуватимуть темпи зростання ВВП.

2.5.  Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначений відповідно до чинного законодавства.

2.6.  Конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові співвідношення встановлюються в колективних договорах згідно з рекомендаціями галузевих угод.

2.7. Забезпечити дотримання вимог ч. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати під час затвердження відповідних бюджетів.

2.8. Здійснювати постійний моніторинг за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску. У разі виникнення загрози або підтвердження фактів несвоєчасності або неповної виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску вживати спільних оперативних заходів.

2.9. Сприяти своєчасному фінансуванню видатків на виплату заробітної плати працівникам, які фінансуються з бюджету міста.

2.10. Сприяти проведенню компенсації втрати доходів у зв’язку з порушенням строків виплати заробітної плати.

2.11. Вживати заходів щодо скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату на рівні або нижче ніж розмір мінімальної, встановленої законодавством.

2.12. При застосуванні режиму неповного робочого часу за ініціативи роботодавця оплату праці здійснювати на умовах, встановлених в колективному договорі. При цьому її розмір не може бути меншим за встановлений згідно з трудовим договором.

Роботодавець повинен забезпечити сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

2.13. Продовжити практику розгляду на засіданнях міських робочих груп та районних координаційних радах питань щодо підвищення рівня доходів населення, легалізації зайнятості та своєчасності виплати заробітної плати.

2.14. Сприяти своєчасному проведенню розрахунків з підприємствами, організаціями за виконані роботи, надані послуги відповідно до укладених договорів, замовниками яких є виконавчий комітет Одеської міської ради.

2.15. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на півріччя, обмінюватися інформацією про стан дотримання положень Угоди у сфері оплати праці та заходи, що вживаються для усунення виявлених порушень.

2.16. Вживати системних заходів щодо формування негативного ставлення у суспільстві до несвоєчасної виплати та необліковуваної заробітної плати.

Профспілкова Сторона зобов’язується:

2.17. Здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємствах, в установах та організаціях законодавства про працю, в тому числі за виконанням договірних гарантій з оплати праці та своєчасністю виплати заробітної плати.

2.18. Передбачати відповідні зобов’язання з оплати праці в угодах і колективних договорах.

2.19. Взаємодіяти у вирішенні питань з реалізації права на своєчасну і повну оплату праці з органами виконавчої влади, органами державного нагляду.

2.20. Надавати консультації та правову допомогу працівникам – членам профспілок у захисті їх прав з питань оплати праці, представляти їх інтереси у комісіях по трудових спорах та судах.

2.21. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці, вносити пропозиції щодо його удосконалення.

2.22.  Інформувати Сторони про випадки порушення законодавства на окремих підприємствах для вжиття необхідних заходів.

Сторони рекомендують для включення до колективних договорів питання щодо:

2.23. Встановлення розміру заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці у розмірі більше ніж фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначений законодавством.

2.24. Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) з дотриманням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

2.25. Переліку і розмірів доплат та надбавок до тарифних ставок та посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери).

2.26. Темпів зростання середньомісячної заробітної плати кожним підприємством не нижче, ніж в цілому у відповідній галузі або по місту Одесі.

2.27. Збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг.

2.28. Забезпечення нарахування компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати та своєчасну виплату такої компенсації працівникам.

2.29. Виплати заробітної плати у першочерговому порядку згідно з чинним законодавством, а всі інші платежі проводити після виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати.

Умови та охорона праці

Сторони домовились:

2.30. Сприяти забезпеченню права на охорону праці та соціальний захист працівників у повному обсязі відповідно до національного законодавства та міжнародних актів, ратифікованих Україною та передбачених Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

2.31. Сприяти впровадженню системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності, в тому числі управління ризиками.

2.32. Організовувати для працівників та представників профспілок на підприємстві, в організації чи установі необхідного навчання з питань охорони праці.

2.33. Забезпечувати безперешкодний доступ до робочих місць представників відповідної профспілки для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, соціально-економічних прав працівників.

2.34. Вживати заходів щодо своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці суб’єктами господарювання всіх форм власності, з метою встановлення пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

2.35. Залучати, за необхідністю, позаштатних технічних радників (експертів, фахівців) для кваліфікованого розгляду окремих питань безпеки і гігієни праці.

2.36. Здійснювати заходи, які спрямовані на поліпшення умов праці та приведення їх у відповідність до вимог законодавства про охорону праці.

2.37. Впроваджувати прогресивні технології, досягнення науки і техніки охорони праці, засоби механізації, автоматизації та роботизації ділянок виробництва з важкими та шкідливими умовами праці з метою зменшення негативної дії шкідливих факторів на працівників та попередження професійних захворювань.

2.38. Організовувати спільні профілактичні роботи для попередження виробничого травматизму і професійних захворювань.

2.39. Сприяти здійсненню профілактично-відновлювального лікування та оздоровлення працівників, насамперед зайнятих в шкідливих умовах праці, зокрема в санаторіях-профілакторіях, санаторно-курортних закладах шляхом залучення усіх можливих джерел фінансування.

2.40. Привертати увагу суб’єктів господарювання, сторін соціального діалогу до підвищення рівня безпеки на виробництві, створення належних
і здорових умов праці згідно з встановленими державними стандартами з охорони життя і здоров’я працюючих, захисту від впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників.

2.41. За участю сторін соціального діалогу щорічно розглядати умови та стан безпеки праці на виробництві, виробничого травматизму, професійної захворюваності на засіданнях трьохсторонньої соціально-економічної ради.

Профспілкова Сторона зобов’язується:

2.42. Здійснювати громадський контроль за:

2.42.1. Додержанням роботодавцями на підприємствах, в установах та організаціях законодавства про працю, умов трудових договорів, колективних договорів та угод з оплати праці та своєчасністю виплати заробітної плати;

2.42.2. Додержанням роботодавцями законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту; за реалізацією прав громадян у сфері охорони здоров’я, відновленням професійного здоров’я, медико-соціальної допомоги та вносити за результатами цього контролю відповідні подання керівникам підприємств, установ, організацій, державним контролюючим органам.

2.43.  У випадку відмови роботодавців усунути порушення трудового законодавства, ініціювати розгляд цих питань відповідними органами державної виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців для вжиття необхідних заходів реагування або звернення до судових органів.

2.44.  Брати участь у розробленні політики у галузі охорони праці, надавати обґрунтовані пропозиції відповідним органам виконавчої влади.

2.45.  Забезпечити участь представників профспілок у роботі комісій по трудових спорах та комісій з розслідування усіх нещасних випадків на виробництві.

2.46.  Забезпечити направлення представників профспілкових організацій на спеціалізоване навчання в рамках відповідної програми Фонду соціального страхування України.

2.47.  Організувати роботу штатних правових і технічних інспекторів праці профспілок в основних виробничих і бюджетних галузях, надання ними організаційної, методичної і консультативної допомоги уповноваженим активістам первинних організацій в трудових колективах.

Сторони рекомендують для включення до колективних договорів питання щодо:

2.48. Створення для працівників належних умов праці та сприяння поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

2.49. Своєчасного проведення атестацій робочих місць за умовами праці та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.

2.50. Оздоровлення працівників, які працюють у шкідливих та важких умовах праці.

2.51. Проведення медичних оглядів працівників та своєчасного і в повному обсязі виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників згідно із законодавством.

2.52. Організації своєчасного і кваліфікованого надання першої домедичної та невідкладної медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і аварій на виробництві, створення служб гігієни праці.

2.53. Організації для працівників на підприємстві, в організації чи установі необхідного навчання з питань охорони праці.

2.54. Спрямування коштів на охорону праці в обсязі не менше встановленого законодавством мінімального рівня витрат на охорону праці та коштів, визначених відповідною колективною угодою.

2.55. Запровадження скороченої тривалості робочого часу (із збереженням заробітної плати) для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда без зменшення оплати праці.

2.56. Недопущення притягнення до відповідальності працівників внаслідок вчинених ними належним чином дій щодо захисту своїх прав з питань охорони праці, або працівників, які відмовились від виконання роботи чи залишили роботу і мали достатні підстави вважати, що вона становить безпосередню й серйозну небезпеку для їх життя чи здоров'я, життя та здоров'я інших людей.

2.57. Проведення щорічного оздоровлення і відпочинку дітей із залученням додаткових джерел фінансування.

Соціальний захист працюючих

Сторони домовились:

2.58. Надавати працюючим консультації з питань соціально-трудових відносин, порядку захисту своїх прав та гарантій.

2.59. Проводити тристоронні консультації з метою вироблення консолідованої позиції щодо економічного і соціального розвитку та розвитку трудового потенціалу міста Одеси.

2.60. Рекомендувати під час укладання колективних договорів включення до них зобов’язань щодо додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб.

2.61. Здійснювати упереджувальні заходи соціального захисту вразливих категорій громадян з метою мінімізації негативного впливу підвищення цін/тарифів на рівень життя населення, у тому числі шляхом:

- призначення житлових субсидій;

- надання адресної муніципальної допомоги та пільг населенню м. Одеси у сфері житлово-комунальних послуг.

Гуманітарні питання, молодіжна політика,

задоволення духовних потреб населення

Сторони домовились:

2.62. Здійснювати фінансування галузей освіти, культури та спорту, соціальної сфери, лікувально-профілактичних установ міста Одеси в порядку і обсягах визначених місцевим бюджетом. Сприяти посиленню матеріально-технічної бази бюджетних установ, які належать на прав комунальної власності територіальній громаді міста Одеси.

2.63. Забезпечити формування оптимальної мережі загальноосвітніх, та дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів – шкіл естетичного виховання, закладів оздоровлення та відпочинку, в тому числі шляхом відкриття нових, зокрема при будівництві нових житлових комплексів у мікрорайонах міста та збереження базової мережі закладів культури.

2.64. Проводити щороку оздоровлення і відпочинок дітей.

2.65. Вживати заходи щодо підвищення ефективності програм соціальної підтримки, подальшого удосконалення міської системи надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та деяким іншим категоріям громадян, в першу чергу:

- інвалідам та ветеранам війни, учасникам бойових дій, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, дітям війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

- дітям-сиротам, багатодітним сім’ям та сім’ям, які виховують дітей-інвалідів та дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.

2.66. Вживати сумісних зусиль спрямованих на соціальний захист, реабілітацію та інтеграцію осіб з інвалідністю та членів їх сімей, у тому числі шляхом:

- створення безбар’єрного середовища, безперешкодного доступу до об’єктів соціального, громадського та житлового призначення, пристосування громадського транспорту;

- сприяння створенню відділень денного перебування осіб з інвалідністю, які дадуть змогу працездатним членам сім’ї реалізуватися на ринку праці, а отже, розширити можливості сім’ї до самозабезпечення;

- організації заходів з оздоровлення, санаторно-курортного лікування, фізичного виховання, дозвілля, розвитку професійних і творчих здібностей дітей та дорослих з інвалідністю.

2.67. Надавати бездомним особам інформаційні, правові та інші консультаційні послуги, допомогу у відновленні документів і реєстрації їх переважного місцезнаходження за юридичною адресою, з метою їх реінтеграції та соціальної адаптації у суспільство.

Сприяти збереженню та розширенню мережі соціальних центрів для бездомних громадян.

2.68. Консолідувати зусилля спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я, профілактику та зниження показників захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медико-санітарної допомоги шляхом:

2.68.1 Сприяння дооснащенню центрів первинної медико-санітарної допомоги необхідним обладнанням;

2.68.2. Сприяння покращенню стану забезпечення установ охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Одеси лікарськими засобами, обладнанням та витратними матеріалами медичного призначення;

2.68.3. Сприяння забезпеченню дитячих лікувально-профілактичних установ сучасним діагностичним, лікувальним та реабілітаційним обладнанням;

2.68.4. Забезпечення дитячим харчуванням дітей до 2-х років життя із соціально вразливих та багатодітних сімей;

2.68.5. Проведення комп’ютерної томографії пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу, черепно-мозковими, спінальними травмами та тромбоемболією легеневої артерії, травмами грудної та черевної порожнини.

2.68.6. Реалізації заходів спрямованих на профілактику ранньої діагностики та лікування хворих на ішемічну хворобу серця, стенокардію, гіпертонію, гіперплазію передміхурової залози, цукровий діабет, ниркову недостатність, генетичні захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД;

2.68.7. Надання невідкладної діагностичної та лікувальної допомоги при гострому коронарному синдромі, а також пацієнтам диспансерної групи з високим ризиком смертності від серцево-судинних захворювань.

2.69.  Сприяти довготерміновому кредитуванню будівництва житла молодим сім’ям за рахунок розвитку Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки та Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом на відповідний період.

2.70. Сприяти здійсненню за рахунок коштів міського бюджету фінансування будівництва житла для осіб, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.

2.71. Сприяти формуванню у м. Одесі фонду житла для тимчасового проживання.

2.72. Проводити консультації осіб які навчаються та молоді з питань соціального захисту, трудових прав і гарантій, міських цільових програм тощо.

2.73. Продовжити практику стимулювання студентів, які навчаються на денній формі навчання, показали високий рівень навчальних досягнень та беруть активну участь у громадському житті міста, призначенням стипендії міського голови.

2.74.  Забезпечувати розвиток фізичної культури і спорту в м. Одесі, популяризації здорового способу життя, залученні громадян до систематичних занять фізичною культурою і спортом, збережені існуючих спортивних традицій, зокрема:

2.74.1. Збільшення кількості громадян, залучених до занять масовим спортом;

2.74.2. Збільшення кількості осіб з обмеженими можливостями, залучених до занять фізкультурно-спортивною реабілітацією;

2.74.3. Створення умов для доступу осіб з обмеженими можливостями до спортивних споруд;

2.74.4. Збільшення кількості дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах;

2.74.5. Покрашення фінансового та матеріального забезпечення галузі «Фізична культура і спорт»;

2.74.6. Сприяти визначенню грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів.

2.75. Сприяти можливому звільненню дитячих оздоровчих закладів та позашкільних навчальних закладів спортивного профілю від оподаткування земельним податком та податком на нерухоме майно.

2.76. Забезпечувати збільшення питомої ваги електротранспорту у міських пасажирських перевезеннях та пріоритетний його розвиток для зменшення рівня забруднення довкілля у місті-курорті Одесі.

2.77. Сприяти створенню належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг із перевезення трамваями та тролейбусами, у тому числі для осіб з інвалідністю.

2.78. Проводити консультації осіб, які навчаються, та молоді з питань соціальних гарантій, працевлаштування та надання першого робочого місця.

2.79. Передбачити включення до Міської програми соціально-економічного розвитку питання, які стосуються підвищення соціальних стандартів життя.

Сторони рекомендують для включення до колективних договорів питання щодо:

2.80. Заходів, направлених на соціальний захист, медичне, транспортне обслуговування працівників, що вийшли на пенсію за віком або внаслідок інвалідності, ветеранів війни, праці, військової служби, надання додаткової допомоги малозабезпеченим працівникам, сім’ям з дітьми, пенсіонерам в залежності від фінансово-економічного стану підприємств, установ, організацій.

Розділ ІІІ

Соціальний діалог

Сторони домовилися:

3.1.  Здійснювати соціальний діалог з питань формування та реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин шляхом обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей тощо.

3.2.  Проводити безоплатно обмін інформацією, документами і матеріалами, статистичними даними з питань, що визначені цією Угодою, для виконання взятих на себе зобов’язань та здійснення взаємного контролю.

3.3.  Надавати організаційну та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання.

3.4.  Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання Угоди.

3.5.  З метою підвищення культури ведення соціального діалогу, поширення європейських цінностей і принципів впроваджувати в практику трудових та соціально-економічних відносин сучасні форми і методи соціального діалогу шляхом проведення навчань, семінарів, конференцій, „круглих столів”, тренінгів тощо.

3.6.  Здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень конвенцій МОП, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та національного законодавства щодо забезпечення прав і гарантій діяльності профспілок, організацій роботодавців, їх об’єднань з метою вжиття заходів до їх усунення.

3.7. Про участь уповноважених представників профспілкової Сторони та Сторони роботодавців у засіданнях виконавчого комітету та комісій Одеської міської ради, з можливістю надавати пропозиції при обговоренні і прийнятті рішень з питань формування та реалізації соціальної, економічної політики, регулювання трудових відносин в порядку, визначеному Регламентом виконавчих органів Одеської міської ради, Положенням про постійні комісії Одеської міської ради, Регламентом Одеської міської ради.

Рекомендації сторонам соціального діалогу іншого рівня:

3.8. Учасникам колективних переговорів з укладення колективних договорів застосовувати визначені Угодою засади ведення соціального діалогу та форми взаємодії сторін на відповідному рівні.

3.9. Залучати представників профспілкових організацій у порядку, визначеному законодавством та/або колективними договорами до участі в роботі органів управління суб’єктів господарювання та за їх пропозицією – до розроблення і внесення змін до:

-  статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захищати їх соціально-економічні, трудові права;

-  внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програм розвитку персоналу тощо);

-  фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких понад 50 % акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств;

- порядку розподілу і використання частини прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, інших суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких понад 50 % акцій (часток, паїв) належить державі, на соціально-економічний розвиток.

3.10.  Проводити у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів підприємства (з урахуванням його фінансових можливостей) навчання представників, які беруть участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства.

Заключні положення

Сторони домовились:

Забезпечити у межах своїх повноважень реалізацію Угоди.

Не пізніше трьох місяців після підписання Угоди, у межах своєї компетенції, розробити та затвердити відповідні заходи щодо виконання її положень. Здійснити обмін затвердженими заходами з соціальними партнерами.

Оприлюднити Угоду в засобах масової інформації та розмістити на офіційних веб-сайтах суб'єктів Сторін.

Раз на півроку розглядати стан виконання цієї Угоди та надавати відповідну інформацію іншим Сторонам протягом місяця після закінчення півріччя.

Рекомендувати включати до колективних договорів питання щодо порядку вирішення трудових спорів.

Вносити зміни та доповнення до Угоди лише за взаємною згодою Сторін після проведення відповідних переговорів.

У разі внесення змін до законодавства, що стосується положень Угоди, Сторони в обов’язковому порядку розглядають, за ініціативою будь-якої із Сторін, відповідні пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Угоди.

З дня набрання чинності цієї Угоди втрачає чинність Угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в м. Одесі на 2012-2013 роки.

Угода підписана у трьох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.

УГОДУ ПІДПИСАЛИ:

Від Сторони

виконавчого комітету

Одеської міської ради

Від Сторони

роботодавців

Від профспілкової Сторони

Перший заступник

міського голови

А. ОРЛОВСЬКИЙ

Голова Одеської міської організації роботодавців

Ю.ШЕНДЕРОВСЬКИЙ

Голова Федерації профспілок

Одеської області

В.БУРАТИНСЬКИЙ

27 грудня 2016 року