Федерация профсоюзов Одесской области


(нова редакція) PDF Печать E-mail

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговою XXV Конференцією Федерації профспілок Одеської області

Постанова від _06 грудня 2016р. № К-XXV-2

СТАТУТ

Федерації професійних спілок

Одеської області

(нова редакція)

м. Одеса

2016

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Федерація професійних спілок Одеської області (далі - Федерація) - це добровільне неприбуткове об'єднання профспілкових організацій, які діють на території області,  визнають і виконують цей Статут.

Актом утворення Федерації є Декларація про її створення, підписана представниками обласних організацій профспілок  20 грудня 1990 року  в          м. Одесі.

1.2. Повна назва: Федерація професійних спілок Одеської області, скорочена: ФПО.

1.3. Федерація має обласний статус та здійснює свою діяльність згідно Конституцією України,  Законом  України  "Про  професійні  спілки, їх права та гарантії діяльності" та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом   Федерації  професійних   спілок   України,   цим   Статутом   та нормами міжнародного права.

1.4. Федерація у своїй діяльності незалежна від органів державної  влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, підприємців, інших громадських організацій, політичних  партій, їм не підзвітна та не підконтрольна. Взаємовідносини з ними будує на основі принципів рівноправного партнерства та діалогу, а при необхідності - і конструктивної опозиції.

1.5. Федерація самостійно визначає свою структуру, проводить конференції, формує керівні та виконавчі органи, проводить засідання виборних органів, на добровільних засадах є членською організацією Федерації профспілок України, зберігаючи при цьому свою організаційну та фінансову самостійність. За своїм вибором співпрацює  з профспілками інших країн, іншими профоб’єднаннями та організаціями, політичними партіями та рухами для вирішення програмних завдань.

1.6. Федерація є юридичною особою, має свою печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням, самостійний баланс, банківські рахунки, включаючи валютні, інші права, передбачені чинним законодавством. Федерація може мати свою символіку, зареєстровану у встановленому законодавством порядку.

1.7. Сфера діяльності Федерації поширюється на територію Одеської області.

1.8. Місцезнаходження керівних органів Федерації: 65079, Одеська область, м. Одеса, Куликове поле будинок 1.

II. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Федерація створюється з метою об'єднання зусиль та дій профспілок області, представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та управління, місцевого самоврядування, судових органах, роботодавців та підприємців й інших структурах області і країни.

2.2. Основними завданнями Федерації є:

- здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок і членів Федерації в органах державної влади та місцевого самоврядування у відносинах з роботодавцями і їх об'єднаннями;

- захист прав на працю і належну  оплату цієї праці;

- встановлення громадського контролю за погашенням заборгованості з виплати заробітної плати, дотриманням законодавства про працю та зайнятість;

- забезпечення громадського контролю за дотриманням умов праці, які відповідають вимогам безпеки та гігієни, охорони праці та здоров'я;

- забезпечення соціального захисту, участь у формуванні соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини;

- представництво інтересів працівників в органах, які розглядають індивідуальні трудові спори та при вирішенні  колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством;

- здійснення громадського контролю за реалізацією права членів профспілок у сфері охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, захисту населення від негативної екологічної дії;

- сприяння зміцненню єдності та солідарності профспілкового руху.

2.3. Для реалізації своїх завдань Федерація:

- представляє та відстоює у державних органах влади та органах місцевого самоврядування, об’єднаннях роботодавців інтереси членських організацій, які входять до її складу, координує їх дії із захисту трудових, соціально-економічних прав членів профспілок;

- бере участь у роботі виборних органів місцевої влади;

- домагається соціальної спрямованості, соціально-економічної політики, що проводиться в регіоні з питань зайнятості, оплати, охорони праці, ціноутворення, вирішення інших соціальних та економічних проблем, які стосуються їх життєвого рівня;

- через свої виборні органи вносить пропозиції суб’єктам законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття чи внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються соціально-трудових відносин;

- проводить переговори та укладає договори, угоди з державними та господарськими органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців та громадськими організаціями, здійснює контроль за їх виконанням;

- сприяє удосконаленню практики укладання колективних договорів та угод як механізму регулювання соціально-трудових відносин найманих працівників з роботодавцями;

- на основі системи колективних договорів та угод, а також згідно із законодавством здійснює представництво інтересів членських організацій у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

- безоплатно консультує членські організації та членів профспілок із  соціально-економічних питань, трудового, житлового законодавства, профспілкового руху, надає необхідну правову та методичну допомогу;

- організовує навчання, підвищення кваліфікації профспілкового активу, надає практичну допомогу  членським організаціям з цих питань;

- регулярно інформує членські організації та членів профспілок про свою діяльність, здійснює інформаційну діяльність, у тому числі через засоби  масової інформації;

- здійснює зв'язки з профспілковими об'єднаннями, первинними організаціями, які не входять до складу Федерації, політичними партіями та рухами з питань соціально-економічного захисту трудящих;

- у встановленому законом порядку організовує і проводить страйки, збори,

мітинги, пікетування органів державної влади та місцевого самоврядування і демонстрації в інтересах працівників для захисту їх трудових та соціально-економічних прав.

2.4 Згідно  із затвердженим  річним бюджетом (кошторисом) та окремими (цільовими) кошторисами Федерація здійснює:

- фінансову та господарську некомерційну діяльність для виконання своїх статутних завдань відповідно до законодавства України та Статуту;

- створює спеціальні фонди (солідарності, страйкові, пенсійні, підготовки кадрів тощо);

- реалізує повноваження у сфері ефективного використання майна та коштів Федерації.

- проведення зборів, мітингів,  демонстрацій;

- оплату виступів профспілкових працівників та активу на радіо та телебаченні;

- друкування інформаційних збірників, листів, брошур, плакатів;

- проведення та участь у проведенні заходів, присвячених  загальнодержавним та професійним святам, зустрічі з профспілковим активом, інші урочисті заходи;

- проведення  та участь у проведенні тематичних науково-пізнавальних та культурно-розважальних заходів (придбання квитків на вистави, концерти, в музеї тощо);

- проведення  та участь у проведенні  вшанування робітничих династій, ветеранів Великої Вітчизняної війни, праці та учасників АТО тощо;

- оренду приміщень для організації  культурно-масових заходів для членів профспілок та їх сімей;

- придбання путівок чи їх часткову оплату  для членів профспілок чи їх сімей;

- організацію роботи клубних формувань (гуртків, студій, колективів аматорської творчості і тощо);

- проведення та участь у проведенні конкурсів, оглядів художньої самодіяльності, виставок;

- проведення та участь у проведенні конкурсів професійної майстерності, придбання костюмів та іншого інвентарю для їх учасників;

- проведення екскурсій та турпоїздок по визначних  місцях;

- утримання об’єктів культурного призначення, що знаходяться на балансі, оплату праці їх працівників;

- видання газет та журналів профспілкової спрямованості, створення та оновлення електронних сайтів, оплату праці  спеціалістів, долучених для цієї роботи;

- утримання бібліотек, придбання літератури та періодичних видань, оплату праці працівників бібліотек;

- проведення та участь  у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах для членів профспілок і членів їх сімей;

- утримання об’єктів фізкультурно-спортивного призначення, що знаходяться на балансі профспілок,  оплату праці їх працівників;

- організацію та проведення зборів, конференцій, засідань виборних органів;

- організацію навчання профактиву з залученням спеціалістів, оплату праці спеціалістів, оренду приміщень для проведення навчання та проживання і харчування  за час проходження навчання;

- організацію та проведення зустрічей закордонних делегацій, які прибули  для обміну досвідом, направлення делегацій за кордон;

- оплату праці працівників виконавчого апарату Федерації; виплати винагороди за цивільно-правовими договорами та інші виплати;

- відшкодування витрат на відрядження та проїзд профспілковим працівникам та активу;

- юридичні послуги;

- отримання інформаційних послуг;

- банківське та касове обслуговування;

- фінансування утримання адміністративних приміщень, придбання канцелярських приладь, поштові витрати, оплату послуг зв’язку, інтернету, утримання автотранспорту, придбання та обслуговування оргтехніки, обладнання та комп’ютерних програм;

- відрахування внесків до організацій  членами яких є Федерація;

- надання безповоротної фінансової допомоги та добровільних пожертвувань членським організаціям;

- надання цільової та нецільової благодійної допомоги членам профспілки та членам їх сімей;

- надання нецільової благодійної (матеріальної) допомоги, виплату допомоги на поховання;

- заохочення профспілкового активу та придбання нагородної атрибутики, подарунків, призів, грамот, дипломів, кубків, квітів, поштових листівок тощо;

- грошові виплати, пов'язані з нагородженням нагрудними знаками, орденами, медалями, грамотами, подяками, присвоєнням почесного звання;

- та інше, не заборонене законами України.

2.5 У своїй діяльності Федерація керується принципами добровільності, рівності прав та обов’язків членських організацій, демократії та самоврядності, відкритості й гласності, колегіальності розгляду й вирішення питань, обов’язковості виконання рішень, прийнятих у межах, визначених цим Статутом.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО,  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

3 .1. Членство у Федерації є колективним.

3.2. Членами Федерації можуть бути обласні профспілки, профспілкові організації та профспілкові об’єднання, цілі та завдання яких не суперечать положенням  цього Статуту.

3.3. Прийом членів до Федерації та їх вихід розглядається на засіданнях Президії з наступним інформуванням Ради Федерації та Конференції. Рішення про прийняття до Федерації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Президії Федерації.

Організації, які вступають до Федерації, подають Президії Федерації рішення своїх виборних органів про вступ, а також документи про реєстрацію (легалізацію), дані про чисельність, юридичну адресу та місцезнаходження керівних органів.

3.4. Членство у Федерації може бути припинено за рішенням виборного органу члена Федерації про її вихід чи ліквідацію з письмовим повідомленням Президії Федерації.

Членська організація може вийти із Федерації не раніше як через три місяці після подання заяви у зв'язку з її рішенням про вихід. У цей період вона продовжує виконувати свої обов'язки згідно з цим Статутом.

3.5. При виході з Федерації і виникненні спірних питань сторонами створюється погоджувальна комісія. Кінцеве рішення приймає Президія Федерації.

3.6. Членська організація, дії якої суперечать інтересам та цілям Федерації,

і яка  не сплачує без поважних причин обумовлені членські внески протягом трьох місяців підряд, може бути виключена  з Федерації.

Рішення про виключення приймається на засіданні Президії Федерації.

Членська організація, виключена з Федерації, має право апелювати до Ради, Конференції Федерації профспілок Одеської області.

3.7.Членські організації мають право :

- представляти свої організації та своїх членів через делегованих представників у виборних органах Федерації, відкликати і замінювати їх;

- брати участь через своїх представників у засіданнях виборних органів Федерації;

- вносити на розгляд Ради, Президії Федерації питання для прийняття конкретних рішень та дій щодо  їх виконання;

- звертатись до виборних органів Федерації, до спеціалістів профспілкового

апарату з усіх питань профспілкової діяльності, отримувати відповідні консультації та допомогу;

- отримувати інформацію про діяльність виборних органів Федерації;

- користуватись загальнопрофспілковою власністю у встановленому порядку.

3.8. Членські  організації зобов’язані:

- брати активну  участь у реалізації цілей та завдань Федерації;

- виконувати рішення Конференції, Ради та Президії Федерації з питань міжгалузевого значення, координувати зусилля з інших питань, якщо це відповідає  інтересам членських організацій і не суперечить статутам  галузевих профспілок;

- не допускати дій, котрі підривають авторитет Федерації;

- відраховувати членські внески на діяльність Федерації та її апарату на рівних у відсотковому відношенні умовах для всіх членських організацій;

- вносити кошти на цільові програми та інші заходи відповідно до постанов Ради, Президії Федерації;

- взаємно визнавати профспілкове членство трудящих, зберігати його при переході з однієї професійної спілки до іншої;

- надавати Федерації необхідну інформацію, передбачену рішеннями її виборних органів;

- систематично інформувати своїх членів про діяльність Федерації.

IV.  ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ

4.1. Федерація будується за територіальним принципом і може включати до свого складу обласні профспілки, профспілкові обєднання, профспілкові організації, які визнають і виконують цей Статут.

4.2. Федерація організовує свою діяльність на основі демократичних принципів:

- добровільності вступу до Федерації та вільного виходу з неї;

- рівноправності всіх  членських організацій;

- організаційної, фінансової та господарської самостійності членських організацій у своїй діяльності;

- формування виборних органів Федерації (Ради, Президії Федерації, Ревізійної комісії) шляхом прямого делегування  членськими організаціями, згідно із встановленою Радою квотою своїх представників, які є членами делегуючої профспілки, з правом їх відкликання та заміни;

- колективності, гласності в роботі виборних органів Федерації;

- обов'язковості виконання рішень виборних органів Федерації членськими

організаціями, якщо ці рішення не суперечать статутам галузевих профспілок;

- солідарності членських організацій у реалізації цілей та завдань Федерації;

- поваги думки меншості.

4.3. Керівними органами Федерації є:

- Конференція;

- Рада Федерації (Рада);

- Президія Федерації (Президія).

4.4. Конференція скликається Радою Федерації один раз на п'ять років. Про скликання конференції та порядок денний оголошується не пізніше, ніж за один місяць до її відкриття, а позачергової (у разі необхідності) - не пізніше, ніж за 15 днів. Норма представництва визначається Радою Федерації, а порядок виборів делегатів Конференції членськими організаціями.

4.5. Позачергова Конференція скликається за рішенням виборних органів не менше однієї третини членських організацій, що об'єднують не менше однієї третини членів профспілок, які входять до Федерації, чи за ініціативою Ради.

4.6. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше двох третин делегатів Конференції.

4.7. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, які беруть участь у роботі Конференції. Рішення про затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до Статуту та про ліквідацію Федерації  приймаються більшістю не менш як три чверті голосів присутніх делегатів. Порядок  голосування (відкрите, закрите) визначається делегатами.

4.8. Повноваження Конференції:

- приймає рішення про утворення Федерації, її перейменування, реорганізацію чи ліквідацію;

- формує Раду Федерації, Президію Федерації, Ревізійну комісію;

- порядок делегування  і відкликання представників визначається членськими організаціями самостійно;

- затверджує Статут Федерації, у разі необхідності Положення про Ревізійну комісію,  вносить зміни до них;

- може делегувати повноваження щодо внесення змін до Статуту з метою приведення його положень у відповідність до законодавства України;

- заслуховує звіти про діяльність Ради, Ревізійної комісії, дає оцінку їх роботі;

- обирає Голову Федерації;

- визначає чергові завдання та основні напрямки діяльності Федерації;

- підтверджує повноваження делегатів Конференції, делегованих членськими організаціями членів Ради, Президії Федерації, Ревізійної комісії;

- обирає делегатів на з'їзд Федерації профспілок України, делегує (обирає) представників Федерації до складу Ради, Президії Федерації, Ревізійної комісії Федерації профспілок України згідно із Статутом Федерації профспілок України чи делегує ці права Раді Федерації;

- обирає постійно діючу Мандатну комісію на термін повноважень виборних органів Федерації та затверджує Положення про неї;

- має право делегувати Раді Федерації окремі повноваження для вирішення питань, які знаходяться в компетенції Конференції, якщо це не суперечить законодавству та цьому Статуту.

Хід розгляду питань та рішення Конференції оформлюються протоколом Конференції, який підписується Головою Федерації, або головуючим на Конференції та секретарем за дорученням Конференції. За результатом прийнятого рішення Конференції приймаються (ухвалюються) постанови, заяви, резолюції тощо, які підписуються Головою Федерації.

4.9. У період між Конференціями вищим виборним органом Федерації є Рада

Федерації, до якої входять делеговані представники  членських організацій, а також за посадою - Голова Федерації та його заступник. Термін повноваження Ради 5 років

4.10. Повноваження Ради:

- затверджує положення про члена Ради, регламент роботи Ради та Президії Федерації;

- за пропозицією Голови Федерації обирає та звільняє заступника голови Федерації з числа членів профспілок, які входять до Федерації;

- визначає тактику дій Федерації, щодо представництва та захисту прав членських організацій, членів профспілок, які входять до складу Федерації, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, міжнародних організаціях;

- координує діяльність членських організацій з виконання статутних положень,  міжспілкових завдань та рішень Конференції;

- розглядає питання про входження Федерації до міжнародних профспілкових об’єднань, організацій або укладання з ними договорів(угод);

- приймає рішення про скликання Конференції, затверджує дату її проведення, проект порядку денного, попередньо розглядає документи, які вносяться на розгляд Конференції;

- приймає рішення про утворення комісій Ради, затверджує положення про них, формує персональний склад і визначає їх повноваження;

- заслуховує інформації про роботу Президії і комісій Ради;

- заслуховує повідомлення Мандатної комісії, приймає з цього приводу відповідні рішення;

- встановлює розмір і затверджує порядок перерахування внесків членськими організаціями до Федерації на забезпечення її статутної діяльності;

- приймає рішення з приводу звернень та апеляцій членських організацій до Ради;

- скасовує прийняті Президією чи Головою  Федерації рішення, які не відповідають чинному законодавству, Статуту Федерації та рішенням її виборних органів;

- визначає основні принципи управління майном Федерації;

- за дорученням Конференції визначає порядок списання, передачі, перерозподілу, обміну, реалізації основних фондів, які належать Федерації на праві власності;

- затверджує символіку Федерації, затверджує відзнаки, почесні звання Федерації та положення про них;

- дає згоду на притягнення  до дисциплінарної відповідальності  та звільнення  за ініціативою  роботодавця члена  Ради;

- може делегувати окремі свої повноваження Президії,  Голові Федерації, крім повноважень, делегованих їй Конференцією, здійснює інші повноваження  за рішеннями Конференції;

- у період між Конференціями може вносити зміни до Статуту Федерації з метою приведення його положень у відповідність до законодавства України.

Хід розгляду питань та рішення Ради оформлюються протоколом Ради, який підписується Головою Федерації, або головуючим на Раді та секретарем за дорученням Ради. За результатом прийнятого рішення Ради приймаються (ухвалюються) постанови, заяви, резолюції тощо, які підписуються Головою Федерації.

4.11. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо в них беруть  участь не менше двох третин членів Ради Федерації. Про скликання засідання Ради та порядок денний оголошується не пізніше ніж за 15 днів, а позачергове засідання Ради не пізніше ніж за 7 днів. Члени Ревізійної комісії беруть участь  у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу. Рішення Ради вважається прийнятим,  якщо за нього проголосувало  більше половини членів Ради, які беруть участь у її роботі.

4.12. Рада Федерації підзвітна Конференції.

4.13. Постійно діючим виконавчим органом Федерації на термін її повноважень є Президія, до складу якої входять: Голова, заступник голови Федерації  за посадою,  по одному представнику   від  членської організації.

У випадку, якщо заявлене членство у профспілковій організації не підтверджено сплатою членських профспілкових внесків у повному обсязі,  її представник може брати участь у засіданнях Президії Федерації лише з правом дорадчого голосу.

4.14. Членська організація із складу свого виборного органу може обирати  заступника  члена Президії Федерації, який наділяється всіма  повноваженнями члена Президії у випадку неможливості участі у засіданні останнього.

4.15. Засідання Президії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, і вважаються правомочними при участі на засіданнях двох третин його членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні. Про скликання засідання Президії та порядок денний оголошується за 5 днів.

Хід розгляду питань та рішення Президії оформлюються протоколом Президії, який підписується Головою Федерації, або головуючим на Президії та секретарем. За результатом прийнятого рішення Президії приймаються (ухвалюються) постанови, заяви, резолюції тощо, які підписуються Головою Федерації.

4.16. Повноваження Президії:

- організує виконання рішень Конференції, Ради, угод з виконавчими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

- визначає позиції Федерації у громадсько-політичних та організаційних питаннях діяльності профспілок області у поточній соціально-економічній ситуації, готує відповідні пропозиції для розгляду на Конференції, засіданнях Ради;

- розглядає і укладає угоди від імені Федерації з органами державної   влади та місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців;

- висуває вимоги до органів влади та місцевого самоврядування  про скасування, призупинення дій чи внесення змін до рішень, які порушують права та інтереси членів профспілок, трудящих;

- здійснює зв'язки з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та політичними організаціями,  іншими профоб'єднаннями всередині країни та за кордоном;

- розглядає питання про входження Федерації до міжнародних профоб'єднань, організацій чи укладання з ними договорів (угод), дає доручення на їх підписання;

- виробляє позицію і тактику дій профспілок області на період виборів вищих та  місцевих органів влади;

- скликає засідання Ради та визначає порядок денний;

- затверджує бюджет Федерації на поточний рік і звіт про виконання бюджету за минулий рік;

- приймає рішення про прийняття чи відмову в прийнятті нових членських організацій до Федерації та вихід і виключення з неї;

- створює спеціальні фонди (солідарності, страйкові, пенсійні, підготовки кадрів  тощо);

- представляє у встановленому порядку клопотання про нагородження членів профспілок Федерації профспілковими, державними нагородами та присвоєння почесних звань;

- приймає рішення з основних питань фінансово-господарської діяльності Федерації, управляє власністю Федерації,

- приймає рішення про створення у встановленому законодавством порядку підприємств, товариств зі статусом юридичної особи і затверджує їх статути;

- приймає рішення про заснування, участь і вихід Федерації зі складу господарських товариств у порядку, передбаченому законодавством;

- щорічно заслуховує інформацію про підсумки фінансово-господарської діяльності створених чи заснованих юридичних осіб;

- визначає порядок використання прибутку створених чи заснованих юридичних осіб і відрахувань від них на статутну діяльність Федерації;

- за поданням Голови Федерації затверджує структуру виконавчого апарату Федерації та дає згоду на прийом та звільнення з посади керівників створених  юридичних осіб;

- приймає рішення щодо створення Молодіжної ради Федерації та затверджує Положення про неї;

- приймає рішення про проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення страйку, зборів, мітингів, демонстрацій та інших колективних дій відповідно до законодавства України;

- дає згоду на звільнення з посади за власним бажанням Голови Федерації та заступника голови;

4.17. Вищою посадовою особою Федерації є Голова Федерації.

4.18. На посаду Голови Федерації може бути обраний громадянин України, який  має вищу освіту, є членом профспілки, що входить до складу Федерації.

4.19. Голова  Федерації обирається на термін повноважень Ради. Рішення про обрання  (звільнення з посади) приймається більшістю голосів делегатів Конференції.

4.20. Голова Федерації підзвітний та підконтрольний Конференції, Раді, Президії.

4.21. Питання  про дострокове звільнення з посади голови Федерації в період між Конференціями може розглядатись Радою за вимогою однієї третини членських організацій. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше  двох третин членів Ради Федерації.

Рішення про звільнення з посади Голови Федерації за власним бажанням приймається Президією Федерації з наступним затвердженням Радою Федерації згідно з трудовим  законодавством.

Дострокові вибори Голови проводяться на засіданні Ради. Форма голосування (відкрите чи закрите) визначається членами Ради.

4.22. Голова Федерації:

- представляє інтереси Федерації в місцевих та судових органах, громадських організаціях, господарських товариствах, у Федерації профспілок України, у стосунках з профспілками зарубіжних країн як особисто, так і за  його дорученням через своїх представників;

- організовує виконання рішень Конференцій, Ради, Президії Федерації;

- за узгодженням з Президією Федерації виступає в необхідних випадках із заявами, направляє звернення та клопотання від імені Федерації;

- проводить засідання Президії Федерації, Ради Федерації;

- за дорученням Президії Федерації підписує угоди з органами виконавчої влади, об'єднаннями роботодавців, профоб'єднаннями, які не входять до Федерації, профоб'єднаннями зарубіжних країн;

- може запитувати в членських організацій інформацію, необхідну для визначення позиції та прийняття рішень;

- за узгодженням з Президією Федерації затверджує штатний розклад, приймає та звільняє з посади керівників створених юридичних осіб;

- формує виконавчий апарат Федерації, організовує  та контролює його роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників виконавчого апарату Федерації, затверджує функціональні обов'язки працівників, інші документи, які регламентують роботу виконавчого апарату, видає розпорядження, що стосуються його діяльності;

- укладає колективний договір відповідно до законодавства;

- укладає цивільно-правові договори й угоди, організовує контроль за їх виконанням, видає довіреності;

- розпоряджається коштами Федерації у межах асигнувань, передбачених бюджетом, за рішенням вищих органів має право розпорядчого (першого) підпису документів від  імені Федерації;

- здійснює контроль за використанням загальнопрофспілкового майна Федерації;

- веде особистий прийом членів профспілок та інших громадян;

- виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Федерації, якщо вони не є компетенцією Конференції, Ради, Президії.

Голова Федерації несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому цим Статутом повноважень.

4.23. Заступник голови веде роботу за напрямками, визначеними рішенням Президії Федерації та затвердженими функціональними обов'язками, за відсутності Голови виконує його функції.

4.24. Голова Федерації, його заступник на період роботи на цих посадах призупиняють своє членство у політичних партіях та рухах і не можуть працювати за сумісництвом в інших організаціях.

V. КОМІСІЇ ФЕДЕРАЦІЇ

5.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю здійснює Ревізійна комісія Федерації, яка є постійно діючою комісією. Ревізійна комісія створюється для контролю за виконанням положень цього Статуту, рішень виборних органів Федерації, проведення документальних ревізій фінансово-господарської діяльності створених Федерацією юридичних осіб, здійснення контролю за виконанням бюджету Федерації, повнотою відрахувань членських внесків від членських організацій, використанням профспілкового майна.  

5.2  Ревізійна комісія Федерації обирається  Конференцією терміном на 5 років і підзвітна їй. Повноваження комісії починаються з моменту оголошення рішення про її обрання і закінчуються з моменту прийняття рішення про обрання нового складу комісії. Повноваження та порядок її роботи додатково можуть визначатися Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджує Конференція.

Повноваження голови Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково на вимогу не менш як третини членів Ради Федерації в разі систематичного невиконання ним обов’язків та грубого порушення чинного законодавства України. Рішення про це приймає Рада Федерації після перевірки відповідних фактів.

У разі дострокового припинення повноважень Голови  за рішенням Ради або за власним бажанням  обов’язки Голови виконує його заступник до обрання  нового Голови комісії.

Члени комісії беруть участь в  роботі Конференції, Ради, Президії Федерації з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія незалежна в своїй діяльності. 

5.3  Мандатна комісія обирається  Конференцією з числа її делегатів терміном на 5 років і підзвітна їй.  Повноваження комісії починаються з моменту оголошення рішення про її обрання і закінчуються з моменту прийняття рішення про обрання нового складу комісії. Повноваження  та порядок її роботи визначаються Положенням про комісію, яке затверджує Конференція.

VI. МАЙНО, ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Федерація, як юридична особа, набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через виборні органи, які діють  у межах прав, наданих їй законом та цим Статутом.

Федерація має повну фінансову самостійність, є власником коштів та іншого майна, необхідного для здійснення статутної діяльності.

Федерація  є правонаступником прав та обов’язків ліквідованих обласної Ради профспілок та Ради Федерації профспілок Одеської області, володіє, користується та розпоряджається майном і грошовими коштами, які належать їй на праві власності.

Федерація  може мати у власності земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, майно культурно-освітнього та спортивно-оздоровчого призначення, видавництва, підприємства, навчальні заклади, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності Федерації.

6.2. Джерелами формування майна та коштів Федерації є членські внески членських організацій, внески (дольова участь) на проведення заходів Федерації, безповоротна фінансова допомога, добровільні майнові та грошові  внески й пожертвування, благодійна допомога, кошти, отримані від використання корпоративних прав Федерації та інших статутних напрямів її діяльності, гранти на проведення профспілкових заходів, відсотків банку, інші надходження,  не заборонені чинним законодавством.

Федерація є власником:

- майна та коштів, переданих їй  органами державної влади або органами місцевого самоврядування у власність;

- придбаного майна за рахунок членських внесків, внесків членських організацій, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;

- майна та коштів, отриманих у результаті господарської діяльності створених нею підприємств та організацій.

Від імені членських організацій право володіння, користування й розпорядження майном та коштами Федерації здійснюють її виборні органи відповідно до цього Статуту.  

Доходи Федерації використовуються виключно для фінансування реалізації мети, основних завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом, видатків на утримання Федерації.

Отриманні доходи, майно та активи Федерації або їх частина не підлягають розподілу між членськими організаціями, членами профспілок, членами виборних органів та іншими пов’язаними з ними особами, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) і використовуються для забезпечення виконання статутних завдань Федерації в інтересах членських організацій та членів профспілок.

Фінансовий контроль за коштами Федерації органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється.

Контроль за надходженням та витрачанням коштів здійснює лише Ревізійна комісія Федерації.

6.3. Відчуження нерухомого майна Федерації та зміна його форми власності проводиться за поданням Президії на підставі рішення Конференції чи органу, якому вона делегувала це право, у даному випадку лише на суму, що становить менше п’ятдесяти відсотків всього майна організації.

6.4. Федерація не несе майнової відповідальності за зобов'язаннями членських організацій, членські організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Федерації.

6.5. З метою реалізації статутних завдань Федерація може здійснювати необхідну господарську некомерційну діяльність шляхом створення у встановленому  законодавством порядку підприємств, товариств зі статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, займатися видавничою діяльністю в порядку, встановленому законодавством України.

6.6. Кошти можуть витрачатись відповідно до бюджету Федерації на профспілкові заходи, у т.ч. проведення конференцій, засідань Ради та Президії Федерації, зборів Ревізійної комісії та Молодіжної ради, фінансову допомогу членським організаціям, фінансування спільних культурно - масових, спортивних та інших заходів, грошові винагороди, матеріальну допомогу, соціально-страхові заходи, фінансування цільових програм, спеціальних фондів, профспілкову освіту, інформаційно-пропагандистську роботу.

6.7. Розмір та порядок сплати членськими організаціями профспілкових внесків на статутну діяльність Федерації затверджується  Радою Федерації за пропозицією Президії Федерації.

6.8. У випадку виходу чи виключення  членської організації із складу Федерації  за нею не зберігається право на майно Федерації, у тому числі на членські профспілкові внески, вони використовуються для виконання статутних завдань.

6.9. Недоторканість та захист прав власності і незалежність фінансової діяльності Федерації гарантується законодавством України.

6.10. Примусове позбавлення права власності Федерації може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законами України.

VIІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

Припинення діяльності Федерації може бути проведене шляхом реорганізації чи ліквідації  (саморозпуску).

7.1. Діяльність Федерації може бути припинена за рішенням Конференції. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Федерації вважається  прийнятим, якщо за нього подано не менше три четвертих голосів делегатів, які беруть участь у Конференції. Питання про розпуск Федерації може розглядатись за вимогою не менше однієї третини членських організацій.

7.2. У випадку прийняття рішення про ліквідацію Федерації Конференція створює ліквідаційну комісію.

7.3. Одночасно Конференція приймає рішення про передачу майна Федерації, грошових коштів, що залишились після проведення всіх розрахунків та платежів, правонаступникам, а в разі ліквідації – про передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або про їх зарахування до доходу бюджету.

Голова Федерації профспілок

Одеської області                                                                   В.В.Буратинський