Федерация профсоюзов Одесской области


УГОДА PDF Печать E-mail

УГОДА

про співпрацю у здійсненні державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці між територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Одеській області, Федерацією профспілок Одеської області та Профспілкою робітників морського транспорту України

м. Одеса 01 липня 2011 р.

 

Територіальне управління Держгірпромнагляду по Одеській області (далі – Теруправління) в особі виконуючого обов’язки начальника теруправління – Присяжнюка Ігоря Володимировича, що діє на підставі Положення про теруправління, Федерація профспілок Одеської області (далі – ФПО) в особі Голови ФПО – Буратинського В’ячеслава Васильовича, що діє на підставі Статуту ФПО, Профспілка робітників морського транспорту України (далі – ПРМТУ) в особі Голови ПРМТУ – Кірєєва Михайла Івановича, що діє на підставі Статуту ПРМТУ – іменовані разом «Сторони», керуючись законодавством України, усвідомлюючи доцільність спільних дій у підвищенні ефективності державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці і громадського контролю за додержанням роботодавцями вимог законодавчих актів з промислової безпеки та охорони праці, усвідомлюючи важливість спільних дій щодо забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, та підвищення ефективності дії існуючих систем управління охороною праці, керуючись принципами соціального діалогу і партнерства,

Уклали цю угоду про наступне :

Сторони домовляються взаємодіяти, співпрацювати та координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації прав, визначених для них законодавством, здійснювати обмін інформацією про стан промислової безпеки та охорони праці, рівень виробничого травматизму на підприємствах, в організаціях і установах на території Одеської області, вносити пропозиції та вживати заходи узгоджених спільних дій, спрямованих на створення безпечних умов праці на робочих місцях підприємств, з метою захисту законних прав працівників у цій сфері.

Сторони зобов’язуються взаємодіяти та співпрацювати за такими основними напрямами:

- постійний обмін інформацією, в рамках повноважень кожної із сторін;

- проведення спільних засідань, нарад круглих столів, організація заходів щодо проведення Дня охорони праці;

- взаємне виконання програм поліпшення стану промислової безпеки , гігієни праці та виробничого середовища в Одеському регіоні, які затверджуються в установленому порядку;

- вивчення стану рівня промислової безпеки, охорони праці та рівня профілактичної роботи на підприємствах Одеського регіону, виявлення негативних тенденцій, здійснення, в рамках повноважень, заходів щодо посилення впливу органів державного нагляду і профспілок на їх усунення;

- вжиття заходів з метою відновлення та вдосконалення системи атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці;

- координація дій під час спільного спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об’єктивності правильного визначення причин і профілактичних заходів, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до таких, що не пов’язані з виробництвом. Спільний розгляд звернень працівників з цих та інших питань, розгляд і розв’язання можливих суперечностей між Сторонами, у тому числі під час проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві та під час проведення перевірок з дотримання законодавства з охорони праці на підприємствах;

- організація інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо вимог законодавства про охорону праці, надання роботодавцям і працівникам взаємоузгоджених консультацій, залучення до пропаганди охорони праці телебачення, радіо, інших засобів масової інформації.

3. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для досягнення позитивного результату у співпраці за основними напрямками, зазначеними у п.2 цієї Угоди.

Територіальне управління Держгірпромнагляду по Одеській області забезпечить:

- вжиття необхідних заходів з виконання передбачених Національною, галузевими і регіональними програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища;

- сприяння реалізації постанов колегіальних органів Федерації профспілок Одеської області та Профспілки робітників морського транспорту України, розділів Регіональної угоди і колективних договорів з питань охорони праці і подань представників профспілок з питань охорони праці;

- надання Федерації профспілок Одеської області та Профспілці робітників морського транспорту України, на письмовий запит, інформацію з питань, які є предметом цієї Угоди, у відповідності до чинного законодавства;

- визначення посадової особи від територіального управління, яка буде відповідальною за взаємодію і співпрацю з Федерацією профспілок Одеської області та Профспілкою робітників морського транспорту України;

- своєчасне інформування відповідних профспілкових органів про плани комплексних перевірок підприємств, установ, організацій з питань безпеки умов праці, залучати до участі в цих перевірках представників профспілок з питань охорони праці;

- участь представників профспілок у комісіях з прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об’єктів з метою недопущення невідповідності цих об’єктів встановленим нормативам з промислової безпеки те охорони праці;

- постійний обмін інформацією, надання необхідних для роботи матеріалів і нормативних документів з питань промислової безпеки та охорони праці;

- здійснення контролю за виконанням положень цієї Угоди.

Федерація профспілок Одеської області спільно з Профспілкою робітників морського транспорту України забезпечить:

вжиття заходів через представників профспілок з питань охорони праці і комісії з питань охорони праці профспілкових комітетів підприємств у вирішенні питань підвищення ефективності профілактичної роботи на підприємствах області;

інформування територіального управління про незадовільний стан охорони праці на підприємствах, окремих виробництвах, у цехах, на дільницях, робочих місцях та обладнанні для прийняття спільних дій щодо усунення порушень питань охорони праці;

ініціювання проведення консультацій з питань охорони праці при укладенні галузевих і Регіональної угоди та колективних договорів;

підтримування пропозицій та заходів, спрямованих на вдосконалення і зміцнення системи державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці, додержання вимог законодавства про незалежність територіального управління у здійсненні наглядових функцій на підприємствах, в установах і організаціях області, працівники яких є членами Федерації профспілок Одеської області та Профспілки робітників морського транспорту України;

запрошування працівників територіального управління до участі у заходах, які стосуються питань промислової безпеки та охорони праці;

надавати територіальному управлінню на письмовий запит інформацію з питань, які є предметом цієї Угоди, у відповідності до чинного законодавства;

визначення посадової особи від Федерації профспілок Одеської області та Профспілки робітників морського транспорту України, яка буде відповідальною за взаємодію і співпрацю з територіальним управлінням;

здійснення контролю за виконанням положень цієї Угоди.

4.Кожна зі сторін не буде здійснювати ніяких неузгоджених дій на шкоду інтересам іншої Сторони, якщо остання не порушує умов цієї Угоди.

Сторони забезпечуватимуть відкритість і гласність у своїх взаємовідносинах, у тому числі шляхом інформування громадськості через засоби масової інформації про результати співпраці.

Територіальне управління Держгірпромнагляду по Одеській області, Федерація профспілок Одеської області спільно з Профспілкою робітників морського транспорту України домовилися здійснювати аналіз виконання умов цієї Угоди двічі на рік.

У разі необхідності за взаємною згодою до цієї Угоди можуть вноситися зміни або доповнення.

Угода набуває чинності з дня її підписання Сторонами та діє до 01 липня 2015 року.

Угоду може бути припинено не раніше ніж через 3 місяці, після винесення однієї зі Сторін подання щодо виходу з цієї Угоди.

Угоду укладено в трьох автентичних примірниках – по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

В.о. Начальника територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області

_________________ І.В.Присяжнюк

Голова Федерації профспілок Одеської області

______________ В.В. Буратинський

 

Голова Профспілки робітників морського транспорту України

_____________________ М.І. Кірєєв